2,01 : Průměrná porodnost ve Francii [fr]

U příležitosti Mezinárodního dne žen připomínáme, že Francie má jednu z nejvyšších porodností v Evropě a zároveň 85% francouzských žen je ekonomicky aktivní.

Francie má jednu z nejvyšších porodností v Evropě

S průměrem 2,01 dítěte na ženu, je porodnost ve Francii jedna z nejvyšších v Evropě hned za Irskem. Francie se tak odlišuje od zbytku Evropské unie, kde je průměrná míra porodnosti přibližně 1,6 dítěte na ženu (a to právě v důsledku nízké porodnosti v zemích jižní a východní Evropy).

Porodnost ve Francii se nezakládá pouze na konjunktuře : « řada dětí narozených v roce 2010 byla počata v roce 2009, tedy v době hospodářské krize », zdůrazňuje Pascale Breuil, vedoucí výzkumu demografie Insee. Ve Francii závisí pocit životního naplnění především na rodinném štěstí a spokojenosti ze společenského vývoje. Přibližně 60% mladých Francouzů si přeje založit rodinu a mít děti, čímž se podle studie vypracované v roce 2011 Fondation pour l’innovation politique (Nadace pro politické inovace) dostávají na první místo v Evropě.

Dynamický demografický vývoj

Podle Insee žilo v roce 2013 ve Francii 65,8 milionů osob, což znamená nárůst o 300 000 osob (+ 0,47%) oproti předchozímu roku. Za tento nárůst Francie vděčí především převažujícímu počtu narozených dětí nad počtem úmrtí.

Jak připomněl Laurent Fabius na posledním setkání velvyslanců, demografická dynamika Francie by měla upevnit její postavení v Evropské unii. „Do deseti let se světová populace zvýší o 20 % a dostane se tak na 8 miliard obyvatel, zejména pak v Asii (60 % celkového počtu) a v Africe (přibližně 2 miliardy). Evropa jich bude mít 6 % a Francie 0,85 %. Vzhledem k míře porodnosti bude Francie zastávat výhodné postavení mezi evropskými zeměmi. Naše populace by měla de poloviny století předstihnout počet obyvatel Německa.

Klíčová úloha rodinné politiky

Důvodem této « francouzské výjimky » je rodinná politika. Francie byla první zemí, která vytvořila aktivní politiku podpory rodin, která spočívá v následujících opatřeních:

-  rodinné dávky (příspěvky na bydlení, plošné rodinné přídavky, příspěvky na novorozené nebo adoptované dítě podle rodinné situace),

-  zavedení specifických dovolených (mateřská dovolená, rodičovská dovolená),

-  daňové úlevy (kvocient pro rodiny s dětmi) nebo individuální výhody (karty pro početné rodiny, výhody při odchodu do důchodu atd.),

-  rozšíření předškolních zařízení a možností péče o děti už od nejranějšího věku.

85 % žen pracuje

Řada zařízení (jesle, školky, jídelny) umožňuje skloubit mateřské povinnosti a výkon povolání. Tato zařízení navíc vytvářejí pracovní místa a umožňují ženám podílet se na ekonomice. Vysoká zaměstnanost žen (85 %) přispívá k prosazování rovnoprávnosti žen a mužů na pracovním trhu.

Prodloužení školní docházky i rostoucí počet žen na pracovním trhu vedly ke zvýšení průměrného věku matek při narození dítěte. Věk matek při narození prvního dítěte je dnes 30,1 roků. Nicméně toto zvýšení průměrného věku matek zjevně nemá negativní důsledky pro porodnost.

Dernière modification : 07/03/2014

Haut de page