Annonce officielle de l’inscription des Pantomimes lumineuses d’Emile Reynaud au Registre « Mémoire du monde » de l’UNESCO (22 février 2016 au Musée National Technique - en tchèque) [cs]

Vážený pane ministře,
Vážený pane generální řediteli,
Dámy a pánové,

Velice rád jsem přijal vaši nabídku, abych spolu s vámi zahájil dnešní slavnostní zápis originálu filmu Autour d’une cabine, který v roce osmnáct set devadesát čtyři vytvořil Emile Reynaud, do registru UNESCO « Paměť světa ».

Zařazení tohoto díla na seznam UNESCO aktivně podporovaly Francouzský filmový archiv, rodina Reynaudových a Národní technické muzeum v Praze, které je vlastníkem závěrečných políček tohoto raného animovaného filmu.

Jejich úspěch je oceněním do té doby nevídané tvorby, která si rázem získala široké publikum. Podíleli se na ní především vynálezci a umělci. To je jistě také důvod, pro který se avantgardní Praha na přelomu 19. a 20. století snažila uchovat její první prototypy.

Vynálezce Emile Reynaud neustále zdokonaloval své přístroje a zařízení. Nechal si patentovat takzvaný praxinoskop, optické divadlo, které díky množství zrcadel vytvořilo iluzi pohyblivého obrazu. Svůj přístroj představil během Světové výstavy v Paříži v roce osmnáct set sedmdesát osm. Později k němu přidal ještě princip laterny magiky a stal se prvním člověkem, který promítal pohyblivé obrázky na velké plátno. Posledním vylepšením bylo nahrazení původních skleněných desek ohebným a pravidelně perforovaným filmovým kotoučem. Tyto projekce byly velmi oblíbené a v sále Cabinet fantastique v Musée Grévin je během sedmi let shlédlo na půl millionu diváků.

Ještě před kinematografem bratří Lumièrových a před fikcemi Georgese Mélièse tak byly objeveny jak iluze pohybu, promítání na velké plátno, tak filmový kotouč a filmové cívky. Vznikla také nová kategorie díváků, a to filmový divák.

Umělec Emile Reynaud vytvářel své Světelné pantomimy velice pečlivě. Každou sekvenci kreslil a vybarvoval ručně. Každé promítání doprovázela originální tvorba skladatele Gastona Paulina. Vzhledem k tomu, že Musée Grévin mělo exkluzivitu na využívání Reynaudova díla, zůstaly tyto první animované filmy bez kopií.

Průkopníka Emila Reynauda však brzy nahradil kinematograf. Zemřel v bídě a v zapomnění v roce devatenáct set osmnáct. Říká se, že předtím ješte hodil do Seiny promítací stroj a cívky se svými filmy.

V roce devatenáct set dvacet šest, v době kdy Francie a Československo po první světové válce udržovaly velmi intenzivní styky, nabídla rodina Emila Reynauda Pražskému filmovému archivu posledních šestnáct políček filmu Autour d’une cabine.

Byla to velmi dobrá iniciativa neboť právě Národnímu technickému muzeu v Praze vděčíme za dochování tohoto díla, které bylo předchůdcem kinematografie v její dnešní podobě.

Připojuji se proto k Francouzskému filmovému archivu, abych vám, pane ministře, pane generální řediteli, srdečně poděkoval a vyjádřil náš vděk za váš neustálý přínos k této významné části světové paměti.

Děkuji vám.

Dernière modification : 25/02/2016

Haut de page