Cena Francouzské republiky za lidská práva za rok 2012 [fr]

Dovolujeme si Vás informovat o zahájení ročníku 2012 soutěže o Cenu Francouzské republiky za lidská práva „Svoboda – Rovnost – Bratrství“.

Cena je udělována od roku 1988 za projekty jednotlivců nebo skupin ve Francii či v zahraničí, přičemž nehraje roli národnost ani státní příslušnost. Projekty se mohou týkat jedné z níže uvedených oblastí.

1– Nevládní organizace bez ohledu na národnost nebo státní příslušnost jejich členů představí terénní program nebo projekt ve Francii či v zahraničí. V roce 2012 je soutěž určena pro projekty v jedné ze dvou následujících kategorií:

Kategorie č. 1. Boj proti beztrestnosti

Deset let po vstupu Římského statutu v platnost vydal Mezinárodní trestní soud v roce 2012 první rozsudek, oceňovaný jakožto zásadní krok v boji proti beztrestnosti. I další soudy, jako například Zvláštní soud pro Sierru Leone či Zvláštní soudní komory v Kambodži, vydaly v tomto roce důležitá rozhodnutí. Tento významný pokrok na poli boje proti beztrestnosti nejzávažnějšího porušování lidských práv však nesmí zastínit cestu, již zbývá urazit v boji proti přetrvávajícímu porušování lidských práv.

Nové nástroje na ochranu lidských práv vytvořené Organizací spojených národů, například funkce zvláštního zpravodaje pro šíření pravdy, podporu spravedlnosti, nápravu škod a záruku proti jejich opakování v budoucnu, přispívají ke snaze mezinárodního společenství zvýšit efektivitu prováděných opatření, která je v současnosti více než relativní. Uvedené nástroje v nedávné době doplnily již existující nástroje v oblasti mimosoudních poprav, vynuceného zmizení, svévolného zadržování, nezávislosti soudců a advokátů nebo mučení a nelidského či ponižujícího zacházení či trestání. Všechny tyto otázky s bojem proti beztrestnosti souvisí. Francie se v této oblasti dlouhodobě angažuje a boj proti beztrestnosti představuje jednu z priorit její zahraniční politiky. Cena Francouzské republiky za lidská práva tak má i letos za úkol ocenit prvořadou roli občanské společnosti v informování obětí o jejich právech a v poskytování asistence při jejich vykonávání, zejména během politické transformace. V sázce je nezcizitelné právo na pravdu, na spravedlnost, na nápravu škod a na záruku proti jejich opakování v budoucnu.

Oceněné projekty se mohou týkat informování o prostředcích boje proti beztrestnosti a vzdělávání veřejných činitelů a zástupců občanské společnosti, mobilizace k přijetí reforem nezbytných pro boj s beztrestností, poskytování podpory obětem v rámci i vně soudního řízení nebo také podpory mechanismů přechodného soudnictví a zakládání archivů v oblasti porušování lidských práv. Uvedený seznam není vyčerpávající.

Kategorie č. 2: Hospodářská a sociální práva a udržitelný rozvoj

Deklarace z Rio de Janeira, přijatá roku 1992 na Konferenci Organizace spojených národů o životním prostředí a rozvoji, navrhovala zaujmout k hospodářskému a společenskému rozvoji a k ochraně životního prostředí integrovaný přístup. Zdůraznila nutnost odstranění chudoby jako nezbytnou podmínku udržitelného rozvoje. Deklarace z Rio de Janeira potvrdila zásadní úlohu lidských práv pro udržitelný rozvoj, což v mezinárodním společenství následně vedlo k řadě úvah.

S blížící se Konferencí Rio+20 se ozývá mnoho hlasů volajících po tom, aby byly mezinárodní standardy a zásady v oblasti lidských práv zahrnuty do závěrečného dokumentu konference a aby jejich dodržování zaručovaly striktní odpovědnostní mechanismy. Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva OSN znovu zdůraznil úzkou provázanost mezi společenským rozvojem a právy uvedenými v Úmluvě o životním prostředí a rozvoji. Rada OSN pro lidská práva následně vytvořila novou funkci nezávislého odborníka pro povinnosti v oblasti lidských práv související se zajištěním bezpečného, čistého, zdravého a udržitelného životního prostředí.

V době všeobecně přítomné chudoby, poškozování životního prostředí a probíhající změny klimatu a tři roky před uplynutím lhůty pro uskutečnění Rozvojových cílů tisíciletí se mnoho organizací zasazuje o právo na zdravé a bezpečné životní prostředí, o právo na potraviny, na pitnou vodu a její sanitaci, na přístup k lékařské péči, na bydlení, na vzdělání a sociální ochranu. Oceněné projekty se mohou týkat kampaně na podporu zohlednění lidských práv v rozvojových politikách, opatření pro větší zapojení obyvatel nebo událostí nedílně spojených s hospodářskými, sociálními a kulturními právy, jež zohledňují každodenní realitu osob nejvíce vystavených ekologickým rizikům a nebezpečím.

2– Prvních pět laureátů si rozdělí grant francouzského předsedy vlády v celkové výši 75 000 €. Dalších pět projektů získá „speciální pochvalné ocenění“. Prezentované projekty a programy musí splňovat podmínky soutěže, které jsou k dispozici na vyžádání, nebo je naleznete na stránkách www.cncdh.fr.

3– Přihláška do výběrového řízení bude podána ve francouzštině a musí obsahovat:

a) přihlašovací dopis podepsaný ředitelem nebo jiným oficiálním zástupcem organizace

b) podrobný popis cílů projektu a jeho realizace a dále přesný rozpočet (i v přepočtu na €)

c) představení nevládní organizace realizující projekt (statut, jiné realizované projekty a programy atd.)

d) poštovní a bankovní spojení na organizaci

Uchazeči zašlou kompletní přihlášku se všemi náležitými dokumenty nejpozději do 24. září 2012 písemně na adresu generálního sekretariátu Výboru:
Secrétariat général de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme
35, rue Saint-Dominique
75007 Paris
France
nebo elektronicky na adresy michel.forst@cncdh.pm.gouv.fr A ZÁROVEŇ cncdh@cncdh.pm.gouv.fr

4– Poté co porota vyhlásí výsledky soutěže, cenu za rok 2012 slavnostně předá předseda vlády v Paříži okolo 10. prosince 2012.

Word - 103.5 kb
Výzva k podávání kandidatur
(Word - 103.5 kb)
Word - 36.5 kb
Pravidla soutěže
(Word - 36.5 kb)

Dernière modification : 16/08/2016

Haut de page