CENA FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY ZA LIDSKÁ PRÁVA 2019 VÝZVA K PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK (červenec 2019)

PNG

SECRETARY-GENERAL
ML/CR

Paříž, 7. června 2019

CENA FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY ZA LIDSKÁ PRÁVA 2019
VÝZVA K PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Vážené dámy, vážení pánové,

Cena Francouzské republiky za lidská práva Volnost-Rovnost-Bratrství pro rok 2019, udělována francouzským předsedou vlády, zahájila možnost podávání přihlášek.

Cena je udělována od roku 1988 s cílem ocenit a podpořit francouzské či zahraniční projekty jednotlivců i týmů, bez ohledu na národnost či státní příslušnost, jež vedou k šíření či ochraně lidských práv.

1 - Nevládní organizace, či individuální kandidáti, bez ohledu na svou národnost či státní příslušnost, podávají kandidaturu odpovídající jednomu ze dvou témat platných pro rok 2019. Tato kandidatura musí zahrnovat terénní činnost či projekt, a to vedené na území Francie či v zahraničí.

Téma č. 1 : mladí obránci lidských práv

Při příležitosti 30. výročí přijetí mezinárodní Úmluvy o právech dítěte Valným shromážděním OSN se Národní poradní výbor pro lidská práva (CNCDH) rozhodl ocenit činnost mladých obránkyň a obránců lidských práv, kteří se svými aktivitami, ať už individuálními či v rámci sdružení, zasadili o šíření a ochranu lidských práv.

Výraz „Obránci lidských práv“ označuje každou osobu, jež se osobně či ve spolupráci s ostatními zasadila o šíření a ochranu lidských práv. Článek 1 Deklarace OSN o obráncích lidských práv (rezoluce č. 23/144 přijatá Valným shromážděním OSN dne 9. prosince 1998) říká, že „každý má právo individuálně nebo v rámci sdružení podporovat a usilovat o ochranu a uskutečňování lidských práv.“

Obránkyně či obránce lidských práv je osoba, jež brání základní právo, a to jménem svým, jménem druhé osoby či skupiny osob. Obránci se snaží prosazovat a chránit občanská i politická práva, stejně tak se snaží podporovat, chránit a realizovat práva ekonomická, sociální a kulturní.

Deklarace o obráncích lidských práv sice nedefinuje žádnou speciální kvalifikaci, kterou člověk musí mít, aby se mohl stát obráncem lidských práv, neboť každý se jím může stát, pokud si to přeje a jedná podle toho, nicméně jasně se v ní píše, že obránci lidských práv mají určité povinnosti, jimž musejí dostát :
obránci lidských práv musí souhlasit se všemi lidskými právy, tak jak jsou definovány ve Všeobecné deklaraci lidských práv,
obránci lidských práv musejí vykonávat činnost nenásilnou.

Mladým obráncem rozumíme osobu mladší 18 let (definice dítěte dle článku 1 Úmluvy o právech dítěte). Pojem mladých obránců lidských práv je vyzdvihován také zvláštním zpravodajem OSN pro obránce lidských práv a Výborem OSN pro práva dítěte, a to z důvodu znepokojivě vzrůstajícího počtu útoků a hrozeb, jež cílí právě na mladé obránce lidských práv po celém světě.

Cena za lidská práva odmění a ocení činnost jednoho či více obránců lidských práv.

Téma č. 2 : závazek bratrství

V prvním článku Všeobecné deklarace lidských práv se píše, že „Všichni lidé [...] mají spolu jednat v duchu bratrství.“ Toto bratrství je dáno „uznáním přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny“. Bratrství a důstojnost jsou základním předpokladem pro všeobecnou platnost lidských práv.

Jelikož zásada bratrství vychází z důstojnosti spojené se samotnou podstatou bytí člověkem, uplatňuje se od té doby coby snaha o solidaritu, respekt k druhému, toleranci a dobrou vůli k bližnímu. Dále spočívá v odmítání veškerých postojů majících znaky snahy o vyloučení, jež by mohly vést zejména k projevům rasistického charakteru, a dále odmítání uchylování se k násilí a odmítání všech kritik pramenících z příslušnosti k určité sociální, etnické či náboženské skupině, z rozdílnosti pohlaví či věku. Jak je vidět, bratrství se halí do hávu altruismu a je chápáno jako schopnost uznat, přijmout a vítat každého člověka v jeho jedinečnosti.

V tomto duchu mohou podat přihlášku osoby či nevládní organizace, jež realizují jeden či více projektů požadujících jednání v souladu humanitou, jež spočívá v poskytnutí pomoci a podpory osobám, které ji potřebují, ať jde o kohokoli, zejména prostřednictvím bezvýhradného přijetí.

Projekty se mohou také věnovat aktivitám majícím za cíl hájit a bránit závazek bratrství a svobodnou vůli pomáhat bližnímu, a to za účelem čistě humanitárním, bez ohledu na původ, náboženství, sociální situaci či administrativní postavení.

2 - Prvních pět výherců ceny bude pozváno na oficiální ceremoniál v Paříži, během něhož obdrží medaili a bude mezi ně rozdělen grant ve výši 70 000 eur poskytnutý Národním poradním výborem pro lidská práva (CNCDH), jež je určen na realizaci výherních projektů.
Dalších pět účastníků bude přijato francouzským velvyslancem své země a obdrží speciální „pochvalné ocenění“.

3 - Podané přihlášky musí být v souladu s pravidly Ceny.
Pravidla Ceny je možno vydat na žádost uchazeče. Jsou dostupné také na webových stránkách Výboru : http://www.cncdh.fr/fr/prix/prix-des-droits-de-lhomme .

4 - Přihláška musí být ve francouzském jazyce a obsahovat následující části :
přihlašovací dopis podepsaný ředitelem nebo jiným oficiálním zástupcem organizace, nebo samotným kandidátem,
podrobný popis cílů projektu a činností provedených kandidátem či sdružením, přičemž materiály budou v takové formě, aby mohly být připojeny k přihlášce a zároveň nahrány na webové stránky Výboru http://www.cncdh.fr/fr/prix/prix-des-droits-de-lhomme,
představení dotyčné nevládní organizace (stanovy, činnost apod.), pokud je to zapotřebí,
poštovní a bankovní spojení.

Uchazeči zašlou kompletní přihlášku se všemi náležitými dokumenty nejpozději do 14. října 2019 písemně na adresu generálního sekretariátu Výboru :
TSA 40 720 – 20 avenue de Ségur, 75 007 PARIS – France
nebo elektronicky : cncdh@cncdh.pm.gouv.fr

Po vyhlášení výsledků porotou bude Cena za rok 2019 slavnostně předána předsedou vlády, popřípadě jiným ministrem Francouzské republiky, kolem 10. prosince 2019.

Budu Vám velmi vděčna, pokud budete informace o možnosti podání této přihlášky šířit dále.

Se srdečným pozdravem

Magali Lafourcade
Generální tajemnice CNCDH

2019 HUMAN RIGHTS PRIZE OF THE FRENCH REPUBLIC

Dossier de candidature

Dernière modification : 17/07/2019

Haut de page