Česko-francouzská skupina pro energetiku rozšiřuje spolupráci [fr]

Třetí setkání francouzsko-české pracovní skupiny pro otázky energetiky

30. ledna t.r. se v Praze uskutečnilo 3. setkání francouzsko-české pracovní skupiny pro otázky energetiky. Setkání se koná v rámci strategického partnerství mezi Francií a Českou republikou.

Českou delegaci vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu, František Pazdera. V čele francouzské delegace stál ředitel odboru energetiky ministerstva průmyslu, Pierre-Marie Abadie.

Jednání pracovní skupiny se týkalo dalšího rozvoje spolupráce mezi Českou republikou a Francií v oblasti energetiky, zejména pak jaderné energie nebo energetické efektivity a rozvoje obnovitelných zdrojů.

Delegace připravila příští zasedání Evropské rady o energetice, které se uskuteční v březnu 2012 a naváže na jednání předchozí Evropské rady, která se konala 4. února 2011 na téma energetika a inovace.

Obě delegace posoudily realizaci cestovní mapy v oblasti jaderné energetiky, která byla podepsána 18. května 2011, a definovaly další kroky této spolupráce.

Česko-francouzská skupina pro energetiku rozšiřuje spolupráci

Účastníci setkání česko-francouzské skupiny pro energetiku, které se konalo 30. ledna na Ministerstvu průmyslu a obchodu, se dohodli na dalším rozvoji úspěšné spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a výzkumu, a to především pokud jde o jadernou bezpečnost, energetickou účinnost a obnovitelné zdroje.
Posoudili iniciativy uskutečněné v roce 2011 v rámci „společné cestovní mapy“ a shodli se na tom, že realizace programu se uspokojivě vyvíjí.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu František Pazdera uvedl: „Máme společné zájmy v řadě oblastí, například ve vzdělávání, odborné přípravě, výzkumu a vývoji, jaderné bezpečnosti, radiologické ochraně a nakládání s jaderným odpadem. Výsledky naší spolupráce v roce 2011 jsou velmi povzbudivé a motivují nás k tomu, abychom v programu dále pokračovali.“

Pierre-Marie Abadie, ředitel odboru energetiky, za francouzskou stranu ocenil efektivitu vzájemných pracovních vztahů: „Spolupráce v rámci „společné cestovní mapy“ byla pro všechny velice přínosná. Velmi rádi bychom ji v nadcházejících letech rozšířili.“

Úspěchy spolupráce

Pracovní skupina zhodnotila činnost v rámci „společné cestovní mapy“ v roce 2011:

-  Seminář na vysoké úrovni o jaderné energetice a jejím financování;
-  8 stipendií pro české studenty zabývající se energetikou;
-  Řada návštěv francouzských odborníků na českých univerzitách;
-  20 návštěv českých akademických pracovníků ve francouzských jaderných zařízeních;
-  Přes 30 česko-francouzských projektů zabývajících se výzkumem a vývojem v oblasti jaderných věd. Tyto programy jsou podporovány z evropských rámcových programů;
-  Obnovení a rozšíření dohod o spolupráci mezi českým a francouzským úřadem pro jadernou bezpečnost.

Delegace představily své názory na evropská témata, jako je směrnice o energetické účinnosti, nařízení o energetické infrastruktuře nebo energetický plán do roku 2050, a zdůraznily, že mají v mnoha ohledech společné zájmy, které hodlají v budoucnosti rozvíjet.

Význam vzdělávání v oblasti jaderné energetiky v Evropě

Pracovní skupina se na svém setkání konaném 30. ledna 2012 shodla na tom, že je ze strategického pohledu zcela zásadní udržet a dále v Evropě rozvíjet znalosti v oboru jaderného inženýrství. Dojednala plány, jejichž pomocí bude možno zvýšit počet studentů jaderných oborů a podporovat je.

Francie za tímto účelem nabídla vytvoření partnerství ve vzdělávání a odborné přípravě, jež by zaštiťovala Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Francouzský a český úřad pro jadernou bezpečnost budou nadále spolupracovat na přípravě norem, protokolů a technických posudků.

Spolupráce byla rozšířena i na další oblasti, zejména pokud jde o nakládání s jaderným odpadem.

Česko-francouzská pracovní skupina pro energetiku se bude dále pravidelně setkávat i v roce 2012.

Tisková zpráva ke stažení

Dernière modification : 08/11/2013

Haut de page