Discours de l’Ambassadeur à l’occasion de la Fête nationale du 14 juillet 2015 [cs]

Vážený pane prezidente,
vážení předsedové Senátu a Poslanecké sněmovny,
vážené paní ministryně a páni ministři,
vážení kolegové z diplomatického sboru,
dámy a pánové,
chers compatriotes,

dovolte mi, abych vás v tento sváteční den srdečně přivítal na Francouzském velvyslanectví. Čtrnáctý červenec je francouzským státním svátkem ; je to také datum, jež symbolizuje univerzální hodnoty a humanistické ideály. Jsou to hodnoty a ideály demokracie, o které se společně zasazujeme v Evropě i ve světě.

Permettez-moi de vous souhaiter chaleureusement la bienvenue à l’ambassade de France. Le 14 juillet est la fête nationale des Français ; c’est aussi une date qui symbolise des valeurs universelles et des idéaux humanistes. Ces valeurs et ces idéaux sont ceux de la démocratie. Ils guident notre engagement commun en Europe et dans le monde.

Vážený pane prezidente, rád bych vám jménem svých krajanů sdělil, že si velice vážíme vaší dnešní přítomnosti mezi námi Francouzi i přáteli Francie v České republice. Vnímáme ji jako výraz dlouholetých a úzkých vztahů mezi vaší zemí a Francií. Je to gesto, jež vyjadřuje kvalitu politického dialogu mezi českými a francouzskými představiteli, které spojují blízké názory na Evropu a její priority, ale i na řešení globálních problémů, jako je například změna klimatu. Naše vzájemné vztahy by měly přispívat k solidaritě Evropanů tváří v tvář současným výzvám.

Monsieur le Président, Je tiens à vous exprimer, au nom de mes compatriotes, notre reconnaissance pour votre présence aujourd’hui parmi les Français et les amis de la France en République tchèque. C’est pour nous un témoignage de la relation étroite et ancienne entre votre pays et la France. Ce geste traduit la qualité du dialogue politique établi entre les autorités tchèques et françaises que réunit leur proximité de vues sur l’Europe et sur ses priorités mais aussi sur les enjeux globaux tels que le changement climatique.

Vaše oficiální návštěva v Paříži v září 2014 a setkání s prezidentem Françoisem Hollandem svědčí o naší společné vůli k dialogu. Loni v prosinci jste v Praze přijal také předsedu vlády Manuela Vallse, jehož návštěva byla do jisté míry symbolická, protože se uskutečnila na výročí snídaně Françoise Mitterranda s Václavem Havlem a dalšími disidenty 9. prosince 1988. Ještě jednou bych vám rád poděkoval, vážený pane prezidente, za vaši účast na včerejším odhalení busty Françoise Mitterranda v Praze na Malé Straně, která vznikla z iniciativy jednoho z účastníků této historické události, pana Karla SRPA. Její model je dnes vystaven ve vestibulu velvyslanectví.

Styky mezi oběma vládami pokračují i letos. Francouzský ministr Laurent Fabius přijede do Prahy za několik týdnů na pozvání svého kolegy pana Zaorálka.

Votre visite officielle à Paris en septembre 2014 est un témoignage de cette volonté partagée de dialogue, tout comme vos entretiens avec le Président François Hollande et avec le Premier Ministre, Manuel Valls, que vous avez reçu lors de sa visite officielle à Prague en décembre. Cette dernière visite a eu lieu le jour anniversaire de la rencontre à l’ambassade de France, le 9 décembre 1988, entre François Mitterrand et des dissidents tchécoslovaques, dont Vaclav Havel. A cet égard, je vous remercie, Monsieur le Président d’avoir bien voulu prendre part hier au dévoilement, au cœur de Prague, d’un buste de François Mitterrand. Un modèle de ce buste est exposé aujourd’hui dans le vestibule de l’ambassade.

Les échanges bilatéraux entre les deux gouvernements se poursuivent cette année. Notre ministre, M. Laurent Fabius, se rendra à Prague dans quelques semaines à l’invitation de son homologue.

Vážený pane prezidente, rád bych také zmínil, že jsme byli hluboce dojati projevy soustrasti a podpory po lednových teroristických útocích ve Francii. Ať už se jednalo o vaši osobní kondolenci, o účast předsedy vlády a ministra zahraničí na pochodu v Paříži nebo o projevy solidarity řady českých občanů. Cením si nasazení vaší země v boji proti terorismu. Rád bych vás ujistil, že Francie svou činností všude ve světě sleduje stejný cíl, a to stabilitu a mír.

Je tiens également, Monsieur le Président, à vous dire qu’à la suite des attentats terroristes qui ont affecté la France au mois de janvier, nous avons été très sensibles aux manifestations de solidarité qui se sont exprimées dans votre pays, qu’il s’agisse de votre message personnel, de la participation du Premier Ministre à la marche de solidarité à Paris ou des très nombreux témoignages de sympathie venant des citoyens tchèques. Je connais et salue l’engagement de votre pays dans la lutte contre le terrorisme. Je peux vous assurer que la France, par son action dans le monde, poursuit avec détermination le même objectif et souhaite œuvrer à la stabilité et à la paix.

Vztahy mezi Českou republikou a Francií vždy spočívaly na působení konkrétních žen a mužů. Rád bych proto pozdravil své krajany, kteří jsou zde s námi v hojném počtu a denně přispívají k rozvoji našich vztahů. Chtěl bych vyzdvihnout především zástupce francouzských podniků v České republice. Je jich na 500 a dokonale se začlenily do zdejšího ekonomického a společenského života. Francouzské velvyslanectví svou činností plně podporuje jejich rozvoj v České republice.

Depuis toujours, Monsieur le Président, la relation entre la République tchèque et la France existe par les femmes et les hommes qui l’incarnent. C’est pourquoi je tiens à saluer mes compatriotes présents aujourd’hui et qui font vivre au quotidien notre relation bilatérale dans leur activité professionnelle comme dans leur vie personnelle et familiale. J’adresse également un salut particulier aux représentants des entreprises françaises installées en République Tchèque. Elles sont près de 500 à y investir, parfaitement intégrées dans la vie économique et sociale tchèque. Elles peuvent compter sur cette ambassade pour appuyer leur développement dans ce pays.

Vážený pane prezidente, výrazně se angažujete v ekonomické diplomacii. Proto mě těší, že mohu připomenout, že podle České národní banky se Francie stala v roce 2014 4. nejvýznamnějším investorem v České republice. Byla také jejím 5. největším obchodním partnerem.

Chtěl bych poděkovat také všem společnostem, které podporují projekty velvyslanectví v oblasti ekonomiky, vzdělávání, vědy nebo kultury. Mé díky patří také podnikům, které se zasloužily o zdárný průběh dnešního dne.

Vous êtes, Monsieur le Président, très engagé dans la diplomatie économique. C’est pourquoi je suis heureux de rappeler en votre présence qu’en 2014, la France a été, selon les chiffres de la Banque centrale tchèque, le 4ème investisseur en République tchèque et son 5ème partenaire commercial.

Je remercie toutes les entreprises qui apportent leur soutien aux projets mis en œuvre par cette ambassade dans les domaines économiques mais aussi éducatifs, scientifiques et culturels, et celles aussi qui ont contribué à la réussite de cette journée.

Vážený pane prezidente, vaše země před několika měsíci oslavila 25. výročí sametové revoluce a návratu demokracie. Dnešní den je vhodnou příležitostí si znovu připomenout obdivuhodnou transformaci, kterou prošla tato země, jíž je Francie partnerem, spojencem, a především přítelem.

Monsieur le Président, il y a quelques mois votre pays a commémoré le 25ème anniversaire de la Révolution de velours et du retour de la démocratie. Cet anniversaire symbolique nous donne l’occasion de mesurer l’extraordinaire évolution accomplie par la République tchèque pour qui la France est un partenaire, un allié et, avant tout, un ami.

Ať žije Česká republika, ať žije Francie, ať žije francouzsko-české přátelství !

Vive la République tchèque, Vive la France et vive l’amitié franco-tchèque !

Dernière modification : 16/07/2015

Haut de page