Eva Pavlíčková obdržela Řád akademických palem (10. února 2017) [fr]

Vážené dámy a pánové,
Vážená paní Pavlíčková,

Vážená paní Evo Pavlíčková, jsem velice ráda, že vás dnes mohu přivítat na Francouzském velvyslanectví, kde jste již v roce 2006 obdržela Řád rytíře akademických palem. Dnes se na tomto místě, symbolickém pro francouzsko-české vztahy, opět setkáváme, abychom vám předali insignie důstojníka Řádu akademických palem jako výraz vděku za krásných 41 let vašich služeb ve prospěch českého školství a Frankofonie.

Pro celý váš život i vaši kariéru je typické vaše zaujetí pro jazyky a školství. Chtěla bych zde zdůraznit především váš mimořádný elán při výkonu vaší dvojí funkce. Byla jste zástupkyní ředitele Slovanského gymnázia v Olomouci a profesorkou dějepisu ve francouzštině a v češtině a současně jste celých 25 let zastávala i funkci koordinátorky dvojjazyčné sekce!

Byla jste oddaná dvojjazyčné výuce, v níž jste vždy prokazovala velkou profesionalitu, a to od roku 1991, kdy jste nastoupila na Slovanské gymnázium, až do svého zcela nedávného odchodu do důchodu. Vždy vám ležel na srdci úspěšný chod dvojjazyčně sekce, která vychovává nejlepší bilingvní a bikulturní frankofonní studenty Olomouckého kraje. Úspěšně jste se podílela také na frankofonním studijním programu a navázala jste kontakty s Univerzitou Palackého v Olomouci i s místními podniky.

Prvořadý význam mělo vaše působení na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Vaše pedagogické kvality, administrativní schopnosti, podpora, kterou jste poskytovala učitelům, zejména pedagogům bilingvní sekce, vaše nadšení pro rozkvět francouzského jazyka a kultury, to vše přispělo k tomu, že se Slovanské gymnázium stalo výběrovou školou plně integrovanou v kulturním a společenském prostředí regionu.

Všichni se shodují v tom, že patříte k nezapomenutelným pedagogům. Za svůj příkladný profesní a lidský přístup jste také v roce 2015 získala ocenění Pedagog Olomouckého kraje, kterou uděluje hejtman Olomouckého kraje.

I když váš hluboký zájem o jazyky a literární předměty utvářel vaši profesní dráhu, neváhala jste podpořit vedecké zaměření dvojjazyčné sekce, abyste svým studentům otevřela i další perspektivy, jež jim nabízí vysoké školství.

S ohledem na jejich nejlepší zájem jste podporovala také mezinárodní setkání a studentské výměny a podporovala profesory při přípravě inovativních pedagogických projektů, zejména pak evropských programů Comenius. Projekt nazvaný « Sur les traces de Robert Desnos » (Po stopách Roberta Desnose) obdržel ve školním roce 2013-2014 « pečeť kvality », kterou uděluje česká agentura Erasmus a Francouzský institut v Praze.

Svým žákům jste uměla předat i svůj zájem o francouzské divadlo a poezii. Každoročně žáci dvojjazyčné sekce figurovali mezi laureáty soutěží organizovaných Francouzským institutem, jako je např. soutěž Poésie en liberté.

Osobně jste se také aktivně zapojila do procesu uznání kvality dvojjazyčné výuky v České republice. Spolu s dalšími řediteli škol jste usilovala o získaní pečeti kvality Label FRancEducation, který vám státní tajemník při ministerstvu zahraničních věcí a evropských záležitostí, pověřený otázkami Francouzů žijících v zahraničí, udělil v roce 2012.

Vážená paní Evo Pavlíčková, kdybych měla použít jen jedno jediné slovo pro označení profesionální pedagožky a ženy, jíž jste, pak by to byla « věrnost » : věrnost vašemu původu a vašemu regionu, věrnost vašemu poslání učitelky a odpovědného pracovníka v oblasti vzdělávání, věrnost vašim zálibám, věrnost hlubokému humanistickému přesvědčení a přátelství.

Dovolte mi, abych vám upřímně poděkovala za vaše nasazení a energii, kterou jste vyvinula ve službách francouzského jazyka a francouzské kultury. Jako projev uznání za vaši činnost vám jménem ministryně školství, vysokého školství a výzkumu Francouzské republiky, předávám insignie důstojníka Řádu akademických palem.

Dernière modification : 15/02/2017

Haut de page