Exportní Fórum pro malé a střední podniky - francie (3. listopadu 2015) [fr]

Vážený pane předsedo,
Dámy a pánové,

Dovolte mi, abych Vám především poděkoval za vaše pozvání. Jestliže se Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky rozhodne při fóru jako to dnešní vyzdvihnout určitou zemi, pak to znamená, že ji považuje za významného partnera.

Máte pravdu a ekonomická čísla to jasně dokazují. Francie, jejíž kultura, cestovní ruch a životní styl jsou ve vaší zemi hodně uznávané, je dnes i pátým obchodním partnerem České republiky. Od roku 2014 je také jejím čtvrtým nejvýznamnějším zákazníkem. Francie je rovněž hlavním evropským nesousedním obchodním partnerem České republiky, neboť jen Německo, Polsko a Slovensko jsou před ní pokud jde o objem vzájemného obchodu.

Obchodní výměny mezi našimi zeměmi se blíží deseti miliardám eur, což České republice umožnilo vstup do skupiny hlavních partnerů Francie. Jistě, kdybych mluvil před jiným shromážděním než před českými vývozci, mohl bych litovat, že bilance našich obchodních výměn je jasně vychýlená v neprospěch Francie. Ve stávající situaci nemohu než vám gratulovat k dynamickému růstu vývozu, který je výsledkem vašeho know-how a vaší konkurenceschopnosti. S dalším vývojem jistě dospějeme k vyrovnanějšímu výsledku a já jsem přesvědčen, že existuje velký prostor pro rozvoj vzájemného obchodu.

Stačí se podívat na jeho vývoj během jednoho desetiletí. Od roku 2004 vzrostl jeho objem o 140 % a vývoz zboží do Francie se zdvojnásobil. Tento úžasný rozmach umožnila přítomnost České republiky na jednotném evropském trhu, čehož vaše země dokázala plně využít, neboť 20 % českého vývozu směřuje do členských států Evropské unie. Bylo to samozřejmě také díky výkonnosti vašeho průmyslu a proto, že v oblasti strojírenství, elektroniky, dopravních zařízení, se český výrobní průmysl stal skutečně světovou referencí. O tom svědčí rostoucí vývoz do Číny, která i přes zpomalující hospodářský růst je stále největší dílnou světa.

Pokud jde o obchodní výměny s Francií, bylo by ovšem nespravedlivé, kdybychom pominuli významný faktor této nerovnováhy, a tím je působení velkého počtu francouzských průmyslových podniků v České republice. Činnost těchto podniků je převážně orientovaná na vývoz a samozřejmě směřuje také do Francie. Mám na mysli zejména továrnu TPCA, řada jejích vozů míří na francouzský trh, ale také společnosti Valéo, Faurecia nebo Sanofi. Nejsou jediné. Velké množství francouzských podniků, i malých a středních, se také obrací na české kolegy a do své nabídky zapracovává jejich komponenty.

Kromě pozice obchodního partnera je Francie díky svým podnikům také jedním z předních investorů ve vaší zemi. Podle výsledků roku dva tisíce čtrnáct, publikovaných Českou národní bankou, se Francie se svými více než pěti sty podniky usazenými v ČR a zaměstnávajícími na sto tisíc osob, stala čtvrtým největším zahraničním investorem. Kromě již výše uvedených firem, také společnosti Saint-Gobain, Veolia, Suez, Société Générale nebo Bongrain zaměstnávají každá několik tisíc osob. Jestliže se někdy zdá, že je význam francouzské přítomnosti poněkud podceňován, je to pravděpodobně proto, že naše podniky se dokonale integrovaly do hospodářství vaší země a jsou tak její součástí. Domnívám se však, že kdykoli se k tomu naskytne příležitost, je třeba to připomenout, neboť obchodní výměny a investice jsou pro naše vzájemné vztahy významné a přispívají k jejich kvalitě.

Rychlý hospodářský vývoj vaší země, která letos vykazuje rekordní hospodářský růst, pravděpodobně přesahující čtyři a půl procenta, tudíž nejvyšší v Evropě, její kvalitní průmysl a zdravé finance podniků by nám měly velice brzy umožnit vstup do další etapy vzájemných styků. Domnívám se, že k tomuto cíli vedou dvě cesty.

Tou první jsou české investice ve Francii. Dvě vyspělé a navzájem se doplňující ekonomiky jako ty naše, nemohou efektivně spolupracovat, pokud je bilance vzájemných investic příliš nerovnoměrná. Pokud tedy bylo během uplynulých dvou desetiletí naprosto přirozené, že se bilance vyvíjela výrazně příznivěji pro Francii, pak je pravděpodobně načase, aby došlo také ke značnému navýšení objemu českých investic na francouzské půdě.

Současnost se zdá být pro tento krok příznivá tím spíše, že podnikatelské prostředí a investiční podmínky se v posledních letech ve Francii hodně zlepšily. Francie se značně reformovala a v tomto úsilí pokračuje i nadále. Ti z vás, kteří sledují dění ve Francii, jistě vědí, že v klíčových oblastech, jako je podpora inovacím, snižování finanční zátěže podniků, podpora zaměstnanosti, zjednodušování administrativy a racionalizace pracovního práva, urazila naše země pěkný kus cesty.

Například v srpnu dva tisíce patnáct byl vyhlášen zákon na podporu ekonomických činností a hospodářského růstu. Opatřeními jako je možnost mít v obchodech otevřeno v neděli a ve večerních hodinách, podpora investic do výroby a liberalizace určitých profesí se snaží podpořit obnovu růstu, rozvoje investic a zaměstnanosti.

Postupné zlepšování podnikatelského prostředí přináší své plody. Zde bych rád uvedl několik údajů z nezávislých mezinárodních zdrojů:
- Francie je dnes na prvním místě v Evropě pokud jde o zahraniční investice do průmyslu,
- Ve Francii působí více než dvacet tisíc zahraničních podniků, které zaměstnávají na dva miliony osob,
- Třicet procent francouzského vývozu uskutečňují zahraniční podniky,
- Francie se může pyšnit sedmým místem na světě pokud jde o hodinovou produktivitu práce, je tak před Německem a Velkou Británií,
- Podle OECD nabízí Francie nejvýhodnější daňový systém na světě v oblasti výzkumu a vývoje,
- Francie je na druhém místě v Evropě a na šestém místě na světě v podávání mezinárodních patentových přihlášek,
- A Francie je také na čtvrtém místě na světě pokud jde o přijímání zahraničních studentů.

Uvádím tato fakta, protože mám dojem, že některá klišé a předsudky přetrvávají, jak přede mnou připomněl pan Havlíček.

Dovolte mi teď, abych vám předložil k posouzení návrh, který už možná je pro některé z vás skutečností. A to možnost rozšířit spolupráci českých a francouzských exportérů ve třetích zemích, zejména pak v Africe a na Středním východě, kde Francie disponuje řadou velice dávných vazeb i značnými zkušenostmi. Tyto trhy jsou komplikované nicméně velice slibné, vždyť ekonomický růst Afriky by měl v letošním roce dosáhnout pěti procent. Dovedu si představit účinnou spolupráci mezi vývozci obou našich zemí, a to právě vzhledem ke komplementaritě jejich průmyslu. V oblasti energetiky, dopravních infrastruktur, vybavenosti nových průmyslových center, která na africkém kontinentě zažívají velký rozmach, by francouzsko-česká nabídka mohla být hodně konkurenceschopná a umožnit získání řady zakázek.

Pokud vás tato myšlenka zaujme, je na vás a na vašich francouzských kolezích, abyste se rozhodli, jak ji rozvíjet. Jestli se má stát předmětem dialogu mezi institucemi zastupujícími české a francouzské podniky nebo jestli mají podniky uzavírat individuální smlouvy podle toho, jak se budou objevovat obchodní příležitosti. Tento postup si zvolila například skupina AREVA. Na trzích některých třetích zemí se snaží doprovázet své české dodavatele na základě memoranda podepsaného v roce dva tisíce dvanáct.

Dámy a pánové, ať už se zvolí ten nebo onen postup, domnívám se, že myšlenka francouzsko-českého exportního týmu, o jehož úspěchu vůbec nepochybuji, má do budoucna velký potenciál. Ekonomické oddělení velvyslanectví, kancelář Business France i já sám jsme vám spolu s Francouzsko-českou obchodní komorou samozřejmě k dispozici, abychom v případě vašeho zájmu s vámi o těchto možnostech diskutovali.

Děkuji vám za pozvání a za pozornost.

Dernière modification : 06/11/2015

Haut de page