Francie bojuje proti domácímu násilí [fr]

Francouzské úřady, stejně jako úřady jiných zemí, bojují proti fenoménu domácího násilí.

Aby učinila přítrž domácímu násilí, francouzská vláda zřídila zvláštní telefonní linku č. 39 19 a internetovou platformu stop-violences-femmes.gouv.fr.

Tyto stránky vysvětlují text „zákona o boji proti domácímu násilí“, a tedy to, že „tresty odpovídají závažnosti skutků. Mohou se pohybovat v rozmezí od pouhé pokuty až po tresty vězení. Manželovi nebo manželce, kteří se dopustí násilí, může být uložen také lékařský dohled. Je třeba vědět, že zákon ve Francii trestá přísněji vraždu, znásilnění, sexuální agresi, pokud k nim dojde u manželských párů, byť odloučených“.

Občanský zákoník obsahuje ustanovení, která uznávají a trestají domácí násilí, je-li prokázáno.

Paragraf 220-1 Občanského zákoníku (kapitola o povinnostech a právech manželů), novelizovaný zákonem č. 2004-439 ze dne 26. května 2004, stanoví : „Pokud násilí páchané jedním z manželů ohrožuje jeho partnera, jedno nebo více dětí, může soudce rozhodnout o odděleném bydlení manželů, přičemž uvede, který z nich se bude ve společném obydlí nadále zdržovat. S výjimkou mimořádných okolností bývá užívání společného bytu přiznáno partnerovi, který se násilí nedopustil“.

Tresty jsou napříště stejné, ať už se jedná o násilí mezi „manželi“ v pravém smyslu slova, nebo o násilí mezi druhem a družkou či mezi partnery, kteří uzavřeli registrované partnerství.

Paragraf 222-22 Občanského zákoníku, novelizovaný zákonem č. 2006-399 ze dne 4. dubna 2006, stanoví : „V zákonem stanovených případech jsou tresty za zločin nebo trestný čin vyšší, pokud se porušení zákona dopustí manžel/ka, druh/žka nebo registrovaný/á partner/ka. V případě, že skutek spáchal bývalý/á manžel/ka, bývalý/á druh/žka nebo bývalý/á registrovaný/á partner/ka, také platí přitěžující okolnost podle odstavce 1. Ustanovení tohoto odstavce jsou použitelná, pokud k trestnému činu dojde z důvodu vztahů, jež v minulosti existovaly mezi pachatelem a jeho obětí.

Dernière modification : 08/11/2013

Haut de page