Francie je aktivní v boji proti homofobii [fr]

Mezinárodní aktivity Francie ve prospěch lesbických žen, gayů, bisexuálů a transsexuálů (LGBT)

- Boj proti porušování lidských práv na základě sexuální orientace a genderové identity je jednou z hlavních politických priorit Francie v oblasti lidských práv.

- Francie lituje, že v příliš velkém počtu zemí se i nadále lesbičky, gayové, bisexuálové, transsexuálové a intersexuálové naprosto beztrestně stávají oběťmi harašení, týrání, libovolného zatýkání či dokonce vražd.

- Boj za zrušení trestů za homosexualitu je pro Francii prioritou. K dnešnímu dni je homosexualita stále ještě trestána v přibližně 80 zemích, z nichž 7 ukládá dokonce trest smrti.

- Tato situace je nepřijatelná. Všichni musí mít možnost, aby jejich práva byla chráněna, a to bez jakékoli diskriminace a v souladu s mezinárodním právem. Francie proto podporuje všechny aktivity prosazující lidská práva a boj za lidskou rozmanitost a univerzálnost lidských práv.

- Francie podporuje celosvětové zrušení trestů za homosexualitu. S našimi partnery a nevládními organizacemi aktivně spoluprapracujeme na tomto tématu, abychom se dohodli na postupu, jenž umožní zajistit úspěch veškerým iniciativám v rámci Organizace spojených národů (rozšíření koalic, příprava jednání, poskytování více informací o tímto tématu přímo v terénu).

Činnost Francie v OSN

- V boji proti stigmatizaci a hrubému porušování lidských práv, jejichž oběťmi jsou lesbičky, gayové, bisexuálové a transsexuálové všude na světě, se Francie maximálně mobilizuje právě na půdě OSN. Svědčí o tom několik našich iniciativ.

- V prosinci 2008 Francie spolu s Nizozemskem předložila Valnému shromáždění OSN text Deklarace lidských práv a práva na sexuální orientaci a genderovou identitu, kterou doposud podepsalo 68 států. I nadále apelujeme na země, které tak dosud neučinily, aby ji podepsaly a potvrdily rovnost lidských práv pro všechny.

- V Radě pro lidská práva se Francie v červnu 2011 podílela na vypracování rezoluce o sexuální orientaci a genderové identitě. Na 19. zasedání Rady pro lidská práva v březnu 2012 podpořila uspořádání historické panelové diskuze o sexuální orientaci a genderové identitě.

- V září 2013 se Pascal Canfin zúčastnil ministerského setkání LGBT Core Group v OSN, jež přijalo společnou deklaraci vyzývající státy a OSN, aby neodkladně podnikly akci na ukončení násilností a diskriminace páchaných na lesbičkách, gayích, bi- nebo transsexuálech (LGBT). Jednalo se o první setkání na úrovni ministrů, jež se na toto téma uskutečnilo v OSN.

- Úspěch těchto iniciativ svědčí o pokroku, jehož bylo v této otázce dosaženo v OSN a mezi členskými státy, jakož i o trvalém angažmá Francie i jejích partnerů v této věci.

Mezinárodní aktivity Francie (mimo OSN)

- Francie spolu s evropskými partnery podniká kroky v zemích, které i nadále trestají homosexualitu, a obzvláště si všímá vývoje v zemích, jež mají tendenci dále zpřísňovat svou legislativu v tomto směru.

- Francie se spolu s evropskými partnery aktivně podílela na vypracování hlavních linií v oblasti lidských práv LGBT, jež Rada pro zahraniční věci přijala v červnu 2013.

- Francie podporuje rozhodné úsilí ochránců lidských práv a nevládních organizací. Spolu s Nizozemskem, Norskem a čtyřmi nevládními organizacemi vytvořila Francie v roce 2010 Fond pro mezinárodní podporu „Lidských práv, sexuální orientace a genderové identity“. Jedná se o inovativní rámec, který usiluje o zapojení a federování osob a spolků bojujících s homofobií a transfobií (veřejných i soukromých). Fond podpory si klade za cíl podporu místních iniciativ v zemích, kde jsou tato témata považována za příliš citlivá než aby mohla být otevřeně zmiňována ve veřejném prostoru, což významně omezuje vliv občanské společnosti v těchto otázkách. Fond je tak skutečným nástrojem pro jejich obhajobu před občanským míněním, které je nositelem změn v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. V roce 2014 Fond disponuje 230 000 € pro druhou výzvu k předkládání projektů. Francouzský podíl na financování této výzvy je kolem 70% (něco přes 160 000€).

- 26. března 2013 pozvala Francie spolu s Polskem a Evropskou komisí do Paříže představitele 56 států evropského kontinentu i 200 zástupců občanské společnosti a regionálních a mezinárodních organizací, aby se zabývali právy lesbiček, gayů, bisexuálů a transsexuálů v Evropě. Diskuse se zaměřila na diskriminaci a násilí páchané na LGBT v Evropě a na možnosti boje proti nim. Zabývala se také úlohou regionálních a mezinárodních mechanismů na obranu lidských práv v této oblasti.

- Konference byla součástí celosvětového procesu, na základě kterého se státy zapojené do boje proti diskriminaci a násilí páchaném na LGBT, rozhodly uspořádat začátkem roku 2013 rozsáhlé konzultace na toto téma na několika kontinentech. Uskutečnily se tak konference v Brasílii, v Kátmándu, v Paříži a v Africe. Závěry těchto setkání byly prezentovány na světové konferenci v Oslu 15. a 16. dubna, jíž se Francie také zúčastnila. (Závěry světové konference v Oslu i všech regionálních konferencí jsou přístupné na : http://www.hrsogi.org)

Definice

Genderová identita

(preambule principů z Djakarty)

«Intimní a osobní zkušenost pohlaví, kterou hluboce všichni pociťují a nemusí odpovídat pohlaví přiřazenému při narození, včetně uvědomění si svého těla (jež může v případě dobrovolného souhlasu zahrnovat i změnu vnějších pohlavních znaků a tělesných funkcí lékařskými, chirurgickými a dalšími metodami) a dalších genderových projevů jako je způsob oblékání, mluvení a chování.»

(Definice převzatá ze zprávy Vysoké komisařky pro lidská práva o diskriminačních zákonech a praktikách na základě sexuální orientace z prosince 2011 a z komentáře č. 20 odstavec 32 výboru OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva.)

Sexuální orientace

(preambule principů z Djakarty)

«Schopnost jedince pociťovat hlubokou emocionální, citovou a sexuální přitažlivost vůči příslušníkům opačného a stejného pohlaví nebo vůčí příslušníkům více pohlaví a udržovat s nimi intimní a sexuální styky.»

Dernière modification : 16/05/2014

Haut de page