Kongres Žen (20 juin 2015) [cs]

Vážený pane ministře,
Dámy a pánové,

Dovolte mi, abych v první řadě poděkoval Kongresu žen a jeho předsedkyni paní Marcele Línkové. Je mi ctí vystoupit během tohoto druhého Kongresu žen v Praze. Chtěl bych také pozdravit ministra pro lidská práva a rovnost příležitostí Jiřího Dienstbiera, který nás v březnu poctil svou přítomností na velvyslanectví a svým projevem u příležitosti Mezinárodního dne žen.

Obrana práv žen je tématem, které mi velmi leží na srdci. Z titulu své funkce velvyslance Francie v Argentině jsem měl příležitost úzce spolupracovat s asociacemi žen. Proto mě obzvláště těší kvalita spolupráce, jež se v Praze rozvinula mezi Francouzským velvyslanectvím a Kongresem žen a dalšími asociacemi. A opakuji, že jsem připraven podporovat vaše projekty a výměnu zkušeností mezi našimi zeměmi.

Obrana práv žen má mnoho podob : jednak úsilí o vyvážené zastoupení žen a mužů ve vedoucích funkcích (a to jak ve veřejném, tak v soukromém prostoru), sdílení veřejného prostoru, rozvoj podmínek umožňujících ženám pracovat a tak dále. V tomto směru je velmi významná otázka týkající se místa žen v médiích. Ta totiž určují jeiich obraz, a hlavně – mohou jej ovlivňovat, měnit a zlepšovat.

Diagnózu už známe : obraz žen v médiích je jen částečný a předpojatý. Toto platí ze všech úhlů pohledu : ať už jde o reklamu, informace, nebo přítomnost žen ve vedoucích funkcích v tiskových orgánech. Z toho jasně vyplývá, že ženy jsou jednak nedostatečně zastoupeny : francouzské televizní kanály jim věnují jen 32% času vyhrazeného různým vystoupením a ve všech médiích se ženami a otázkami žen zabývá jen třetina informací, dále pak, že jsou špatně zastoupeny : představují jen 20 % odborníků zvaných do televize nebo rádií. Nejčastěji se zde objevují jako matky, oběti, svědkyně, a jiné. Jsou jim v podstatě přiřazeny určité podřadné a znevažující role a situace. Jsou prezentovány jako objekty sexuálního zájmu, jako pasivní ženy, odbornice na domácnost, s převážně nižším profesním zařazením.

Dnes, kdy ženy představují přinejmenším 50 % populace, podávají tak média deformovaný obraz reality. Poddimenzované a špatné zastoupení žen v médiích tak i nadále přiživuje přetrvávající stereotypy a nerovnosti.

Když už máme diagnózu, je třeba hledat způsob léčby tohoto jevu. Cíl musí být dvojí :
-  Rozšířit prostor věnovaný ženám v médiích ;
-  Bojovat proti zavedeným stereotypům a zajistit ženám prostor, jenž jim právem náleží.

Vím, že vaše diskuze bude sledovat oba tyto cíle. V této souvislosti bych se s vámi chtěl podělit o poznatky z debaty, která se vede ve Francii a zmínit se o dvou zcela nedávných, a podle mého názoru významných iniciativách :

• S tou první přišla vláda. Posílila pravomoci Nejvyšší audiovizuální rady, tedy nejvyššího francouzského regulátora v oblasti televize a rádií. Rada počátkem roku 2015 navrhla dvě věci : počínaje letošním rokem musí televizní kanály šířit takové programy, které zejména v době nejvyšší sledovanosti bojují proti sexistickým předsudkům a násilí na ženách, a dále kanály budou muset kvantitativně a kvalitativně posuzovat zastoupení žen a mužů ve svých programech, a to prostřednictvím jim dodaných ukazatelů. Vyhodnocení výsledků se uskuteční koncem roku dva tisíce patnáct

• S druhou iniciativou přišla veřejnoprávní televize a rozhlas. Spojily se s Egalisem, sdružením zastřešujícím nevládní neziskové a poradenské organizace bojující za rovnost mužů a žen. Vycházely z výše zmíněné studie, podle které jen 20 % osob pozvaných, aby se vyjádřily ve francouzských médiích, jsou ženy. K již existujícímu průvodci ženami-odbornicemi v tištěné podobě, přidala před několika týdny veřejnoprávní média spolu s Egalisem internetové stránky expertes.eu. Odbornice mezi ženami byly vyzvány, aby se zaregistrovaly podle své specializace. Tato databáze umožňuje přehled o ženách, které se mohou v médiích, na přednáškách nebo seminářích vyjadřovat k nejrůznějším tématikám. Novinářům, podnikům nebo sdružením umožňuje rychle na ně sehnat kontakt. K dnešnímu dni obsahuje tato databáze na 1000 jmen, 2500 klíčových slov a 200 různých tematických okruhů. Média se tak už nebudou mít na co vymlouvat.

Tento typ iniciativ je jedním z možných řešení a podle mého názoru může mít velice dobré výsledky.

Dokonalý model neexistuje. Je proto důležité sdílet dobré zkušenosti, inspirovat se úspěchy, ale také se poučit z případných neúspěchů. Osvědčenou praxi jedněch je nutné zasadit do vlastního kontextu. Nezbytný je pragmatický přístup. Je třeba postupovat odspodu, od sdružení, od samotných médií, souběžně to ale vyžaduje také politickou vůli. Pokroku bude dosaženo jen pokud, a zde mi dovolte vojenskou metaforu, útok bude probíhat na dvou frontách : zezdola nahoru a odshora dolů. Našim současníkům prospělo dědictví feministického hnutí, je proto naší povinností vůči těm, kdo položili základy tohoto boje, abychom v něm pokračovali. Pokud jde o Francii, nemohu se ubránit myšlence na paní Simone Veil, která ztělesňuje odvahu a odhodlání bojovat za práva žen.

Děkuji vám za pozornost a přeji plodná jednání.

Dernière modification : 23/06/2015

Haut de page