Mezinárodní den žen [fr]

Jeho počátky souvisí s bojem, který ženy po staletí vedou za možnost podílet se stejně jako muži na chodu společnosti. Francie provádí aktivní politiku za zrovnoprávnění obou pohlaví.

•Francie se zasazuje o rovný přístup žen a mužů k volebním mandátům a voleným funkcím

Nařízením generála de Gaulla ze dne 21. dubna 1944 nabyly francouzské ženy volebního práva a také možnosti být voleny.
V roce 1999 byla zásada „rovného přístupu žen a mužů k volebním mandátům a voleným funkcím“ vepsána do Ústavy.

K jejímu uplatňování byly přijaty následující zákony :
► Zákon ze dne 6. června 2000 o rovném přístupu žen a mužů k volebním mandátům a voleným funkcím.
►Zákon ze dne 11. dubna 2003 o volbě regionálních radů a poslanců Evropského parlamentu.
►Zákon ze dne 30. července 2003 o reformě voleb do Senátu.
►Zákon ze dne 31. ledna 2007 o prosazování rovného přístupu žen a mužů k volebním mandátům a voleným funkcím.
►Zákon ze 26. února 2008 o rovném přístupu žen a mužů k mandátu člena Generální rady.
Tyto zákony stranám ukládají umístit na volebních kandidátkách stejný počet zástupců obou pohlaví.
V případě hlasování o celé kandidátní listině (evropské volby, regionální a komunální v obcích s více než 3500 obyvateli), platí zásada striktní alternace mužů a žen. Kandidátní listina, která nebude mít tuto podobu bude vyřazena z voleb.
V případě hlasování o každém kandidátovi zvlášť se přistupuje k finanční sankci vůči politickým subjektům, které nerespektují paritu kandidátů (legislativní volby), anebo náhradník musí být povinně opačného pohlaví (kantonální volby).

Tato opatření jsou úspěšná : mezi francouzskými europoslanci je 44% žen, v regionálních radách je jich zastoupeno 48%. V případě parlamentních voleb došlo k výraznému pokroku : v roce 1997 bylo mezi poslanci 10% žen, dnes je to již 20%.

•Francie se zasazuje o lepší zastoupení žen v profesní sféře :

Tento závazek byl stvrzen také Ústavou :

Článek 1 Ústavy umožňuje od 23. července 2008 využít kvót pro usnadnění rovného přístupu žen na rozhodovací pozice v politické, ekonomické i sociální oblasti.

Aplikace tohoto článku v praxi :

Návrh zákona o rovném zastoupení žen a mužů ve správních a dozorčích radách byl předložen Národnímu shromáždění 3. prosince 2009. Zákon byl vyhlášen 27. ledna 2011 a 28. ledna 2011 vyšel ve Sbírce zákonů.
Text zákona předpokládá postupné zavedení kvót za účelem feminizace řídících funkcí velkých podniků. Týká se to správních a dozorčích rad (nikoli výkonných výborů) podniků obchodovaných na burze, státních podniků a nekótovaných podniků s nejméně 500 zaměstnanci, jejichž obrat přesahuje 50 milionů eur ročně.

Zákon předpokládá, že
- nejméně 20% míst v těchto institucích bude do ledna 2014 obsazeno ženami. Nebude-li žádná žena ke dni vyhlášení tohoto zákona ve správních radách, bude se tak muset stát v následujícím půlroce.
- do ledna 2017 má počet žen v řídících funkcích stoupnout na 40%.

Nedodržení těchto kvót bude mít za následek neplatnost nominací (s výjimkou nominací žen). Počítá se také se systémem finančních sankcí, zejména pak s dočasným pozastavením „paušální odměny“ za účast na zasedáních správních rad.

Francie tak formou nařízení dosáhne skutečně smíšeného zastoupení žen a mužů v řídích orgánech největších francouzských podniků.

Konkrétní přínos zákona :

Tato opatření budou mít významný dopad na podniky, a to již v prvních letech platnosti zákona.

Francouzské podniky kótované v rámci indexu CAC 40 se opatřením přizpůsobily s předstihem, a to již v roce 2010. Podíl žen na řízení podniků se v roce 2010 zvýšil na 15% oproti 10% v roce 2009. Podniky se tak již přiblížily 20% hranici předepsané pro rok 2014. Zatímco v roce 2009 přibylo ve správních radách 6 žen, v roce 2010 se jejich počet znásobil pětkrát, tedy na 30 žen

Dernière modification : 16/08/2016

Haut de page