Mezinárodní den žen [fr]

8. března se slaví Mezinárodní den žen.

Klára Zetkinová, hlavní představitelka německých sociálně-demokratických žen, navrhla v roce 1910 vyhlášení Mezinárodního dne žen. Návrh byl schválen v roce 1911 v Kodani. 19. března téhož roku byl poprvé vyhlášen v Rakousku, Německu, Dánsku a ve Švýcarsku. Až později, v roce 1913, bylo stanoveno datum 8. března, které se již neměnilo.

Vzhledem k úspěchu Mezinárodního dne žen v zemích, v nichž byl vyhlášen, rychle se k němu připojovaly další státy světa.

Mezinárodní den žen, který vznikl z iniciativy socialistických hnutí, uznala OSN v roce 1975, což byl Mezinárodní rok žen. Oficiálně pak byl zaveden v roce 1977. Od té doby OSN koordinuje mezinárodní úsilí o dodržování práv žen a za jejich účast na hospodářském, politickém a sociálním dění. Ve Francii se Mezinárodnímu dni žen dostalo oficiálního statusu 8. března 1982.

Podle Organizace spojených národů, „nelze nalézt trvalé řešení naléhavých sociálních, hospodářských a politických problémů bez plné účasti a autonomie žen celého světa“.

Každoročně je 8. březen příležitostí k posouzení postavení žen ve světě, probíhajících bojů a dosažených výsledků, a k přípravě příležitostí pro budoucí generace žen.

Úspěchů bude dosaženo právě díky zavádění specifických opatření ve prospěch rovnosti mužů a žen. Zákon o rovném zastoupení, který ve Francii platí od roku 2000, zavedl rovný přístup žen i mužů k volebním mandátům a vedl k významnému nárůstu zastoupení žen v územních samosprávách. V roce 1995 měly ženy jen 21,5 % zastoupení v městských radách, zatímco v roce 2008 už to bylo 35 %. Na úrovni francouzských regionů již bylo rovného zastoupení téměř dosaženo, neboť 48 % funkcí regionálních radů zastávají ženy.

Francie také prokázala významnou vůli zpřístupnit ženám vedoucí funkce v podnikatelském prostředí, jakož i ve veřejné správě. Přijetím zákona, který stanoví 40 % zastoupení žen, a to do šesti let, v řídích funkcích podniků s více než 500 zaměstnanci, a do tří let 20 % zastoupení žen ve vysoké státní správě, bylo dosaženo nepopiratelných úspěchů. Pouze 8,5 % žen zastávalo vedoucí funkce v podnicích v roce 2008, roce 2011 to bylo již 20,8 %.

V dodržování zákona o rovném zastoupení jde současná francouzská vláda příkladem : ve 34 členném kabinetu je 17 žen. Na podporu rovnosti žen a mužů a iniciativ tohoto typu nedávno vzniklo také ministerstvo pro práva žen.

U příležitosti dne práv žen se uskutečňuje řada akcí, jako jsou konference, kulaté stoly, výstavy, setkání, pochody, jejichž cílem je zmapovat pokrok, stanovit další cíle a přispět k dialogu a výměně názorů mezi zástupci společnosti. Tyto akce chrání a podporují dodržování práv žen, ať se jedná o základní práva (svoboda slova, pohybu, rozhodování o svém těle a duši, lidská důstojnost, ochrana obětí), pracovní práva (rovnost odměňování, rovný přístup k politickým a ekonomickým funkcím), nebo rodinná práva (mateřská/rodičovská dovolená, přídavky na děti).

Byť pokrok je významný a slaví se vždy 8. března, situace řady žen ve světě zůstává i nadále kritická, zejména pokud jde o násilí, jež je na nich pácháno, a také žádná země dosud striktně nedodržuje pravidla rovnosti mužů a žen. Boj za rovnost pohlaví čeká ještě řada tvrdých bojů. Tyto se neomezují pouze na mobilizaci o Mezinárodním dnu žen 8. března, rovnost je trvalým úkolem pro všechny chvíle a každodenní prioritou pro pokrok našich společností. Oficiálním tématem 8. března 2013 proto je : „Celý rok je 8. březen!“

Iniciativy francouzského ministerstva zahraničí k Mezinárodnímu dni žen:

Prohlášení ministra zahraničí Laurenta Fabiuse

Tiskové materiály

Dernière modification : 16/08/2016

Haut de page