Mezinárodní inovační soutěž [fr]

SEDM CÍLŮ PRO FRANCII ZÍTŘKA

18. dubna 2013 zřídil francouzský prezident Inovační komisi, jíž předsedá Anne Lauvergeon a záštitu nad ní převzali ministr pro obnovu hospodářského růstu Arnaud MONTEBOURG a ministryně pro malé a střední podniky, inovace a digitální ekonomiku Fleur PELLERIN.

Komise se zabývala hlavními světovými potřebami a výzvami pro rok 2030, jako je růst počtu obyvatel, jichž bude v roce 2050 na zemi na 9 miliard; urbanizace, která se bude týkat většiny obyvatel; prodloužení délky života při zachování dobrého zdraví; rychlý rozvoj střední třídy v rozvíjejících se zemích; digitální technologie přinášející změnu do všech oborů; nedostatek pitné vody, surovin a energie. Současně si komise dala za cíl věnovat se na jedné straně také společenským inovacím zlepšujícím kvalitu života a na druhé straně upřednostňovat činnosti přínosné v oblasti zaměstnanosti a zahraničního obchodu.

Na základě toho komise identifikovala 7 cílů vycházejících ze silných očekávání společnosti a souvisejících s rostoucími odvětvími. Těchto 7 cílů bude představovat 7 základních pilířů, které Francii z dlouhodobého hlediska zajistí prosperitu a pracovní místa.

Proto nyní Francie představuje Mezinárodní inovační soutěž. Jejím cílem je objevit talentované lidi a budoucí přední aktéry francouzské ekonomiky prostřednictvím podpory růstu francouzských nebo zahraničních podnikatelů, jejichž inovační projekt bude mít z hlediska francouzské ekonomiky zvláštní potenciál.

V soutěži jde o povzbuzení talentů dneška, díky kterým vytvoříme naše společné bohatství zítřka. Ať už se nacházejí ve Francii nebo v zahraničí, ať jsou to tvůrci, novátoři nebo podnikatelé, Francie si přeje, aby ti nejnadanější lidé na světě uskutečnili své projekty právě ve Francii.

V rámci programu Investice budoucnosti a s podporou Veřejné investiční banky Francie vyčlení 300 milionů eur na spolufinancování inovativních projektů spadajících pod jeden ze 7 cílů vytyčených Inovační komisí.

Zahájením Mezinárodní inovační soutěže vláda vytváří skutečnou politiku budoucnosti, která se rozhodně angažuje na podporu těch, kteří každodenně tvoří, inovují a podstupují rizika.

Inovační komise definovala 7 cílů z velmi odlišných oblastí, které představují pilíře budoucího rozvoje Francie.

Podnikatelské projekty předložené v rámci Mezinárodní inovační soutěže se musí týkat některého z následujících cílů:

1. Uskladnění energie

Pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, jež jsou povětšinou nestabilní, pro optimalizaci produkce elektřiny a rozvoj jejího transportu jsou nezbytné průlomové inovace v systému uskladnění. Tento prvek je nepostradatelný pro úspěch jakéhokoli přerodu v energetice. Francie má v rukou skutečné trumfy v podobě velkých i malých podniků s tradicí v této oblasti a v podobě kvalitního veřejného výzkumu.

-  Inovační projekty v oblasti uskladnění energie, ať už intermitentní či nikoliv.

2. Recyklace vzácných kovů

Z důvodu nedostatku a vyšší ceny kovů, ale i ochrany životního prostředí se recyklace zvláště vzácných kovů stane nutností. V rámci příznivého evropského prostředí disponuje Francie skutečnými přednostmi. Díky inovacím a odpovídajícímu regulačnímu rámci se v této oblasti mohou objevit noví lídři.

-  Projekty umožňující životaschopnou a účinnou recyklaci vzácných kovů

3. Zhodnocení mořského bohatství

Zhodnocení kovů nacházejících se na mořském dně a méně energeticky náročné odsolování mořské vody přinesou rostoucí populaci potřebné zdroje. Francii náleží jedna z nejvýznamnějších oblastí k exkluzívnímu využití mořského dna a působí zde rovněž podniky a výzkumné ústavy se značnými zkušenostmi v tomto oboru.

-  Projekty zhodnocení podmořských kovů
-  Projekty řešení pro odsolování mořské vody, která jsou méně nákladná a/nebo méně náročná na energetickou spotřebu

4. Rostlinné bílkoviny a chemie rostlin

V odpověď na zvyšující se potravinovou poptávku, kterou samotný chov zvířat nebude s to uspokojit, bude nutné vyvinout nové potravinové produkty založené na rostlinných bílkovinách. Společná síla francouzského zemědělství, zemědělsko-potravinářského průmyslu a tradice inovací v gastronomii by měla Francii zajistit značný vývozní potenciál. Naše agrární bohatství nám mimo jiné umožní vyvinout nové materiály.

-  Projekty vývoje potravinových produktů na bázi rostlinných bílkovin
-  Projekty v oblasti chemie rostlin s cílem vyvinout nové materiály

5. Individualizované lékařství

Rozvoj „omických“ věd (genomika, proteomika atd.), stále užší pouta mezi lékařskými přístroji a léčbou, stejně jako rozvoj digitálních technologií povedou k stále větší personalizaci lékařství, které bude moci být díky přizpůsobení léčby daleko účinnější jak kolektivně, tak individuálně. Francie má v této oblasti řadu výhod vzhledem k mezinárodně uznávanému zdravotnickému systému a výzkumu v tomto oboru.

-  Projekty umožňující lepší zacílení lékařských zákroků opírající se například o genomiku, lékařské přístroje a/nebo zobrazovací metody s vysokým rozlišením.

6. Stříbrná ekonomika, inovace ve jménu dlouhověkosti

Za 15 let bude na světě 1,2 miliardy obyvatel starších 60 let. Většinu výdajů ve Francii vynaloží senioři, kteří mají specifické potřeby. Vznikne zcela nová ekonomika, reagující mimo jiné na ztrátu autonomie. Francouzští senioři, kteří jsou technologiím spíše příznivě naklonění, centralizované zdravotnictví, vědecké dovednosti, existence inovativních startupů zabývajících se integrací a výrobců pomůcek na vysoké úrovni nemohou než napomoci rozvoji tohoto odvětví ve Francii.

-  Projekty nabízející řešení ztráty autonomie seniorů související s robotikou a léčbou v domácím prostředí

7. Zhodnocení velkých dat (Big Data)

Nárůst dat vytvářených jednotlivci, společnostmi a úřady bude možné nově využít a navýšit díky nim produktivitu. Zpřístupnění veřejných dat státem a jeho činiteli bude příležitostí pro rozmach nových startupů. I v této oblasti disponuje Francie množstvím výhod. Francouzská matematická a statistická škola je jednou z nejlepších na světě. V pododvětvích těchto disciplín zaujímá mnoho francouzských podniků čelní pozici.

-  Projekty umožňující lépe data zužitkovat a definovat nové způsoby využití, modely analýzy a jejich zhodnocení.

MEZINÁRODNÍ INOVAČNÍ SOUTĚŽ

Aby bylo možné vybrat nejlepší projekty odpovídající jednomu ze 7 cílů, byl stanoven třífázový postup.

Fáze 1 : Start

Během této fáze bude vybráno zhruba sto projektů ještě před jejich rozpracováním.

Fáze 2 : Podpora

V této fázi bude vývoj slibných projektů podporován v co největším rozsahu.

Fáze 3 : Vývoj

V této fázi bude poskytnuta co nejlepší podpora praktické realizaci projektů vybraných mezi projekty podporovanými ve 2. fázi.

Autoři projektů se nemusí povinně účastnit všech 3 fází. V závislosti na připravenosti projektu mohou soutěžit o financování již od startovací fáze, anebo projekt předložit až ve druhé fázi.

Tato výzva k předkládání projektů je otevřená všem společnostem, malým i velkým, francouzským i zahraničním, které si přejí prosadit se ve Francii. Mohou to být:

- malé nebo velké francouzské společnosti, které mohou být případně ve fázi vzniku, ve smyslu čl. 1832 a následujících obchodního zákoníku, zapsané do obchodního rejstříku;
- zahraniční společnosti, které si přejí prosadit se ve Francii. (Smlouva o podpoře bude ovšem moci být uzavřena pouze se společností ve smyslu čl. 1832 a následujících obchodního zákoníku, zapsané do francouzského obchodního rejstříku);
- konsorcia, jejichž součástí je alespoň jedna společnost výše zmíněného typu. (V čele konsorcia musí být jedna společnost, jež bude jediným příjemcem pomoci. Konsorcia mohou sdružovat jeden či více výzkumných ústavů ve smyslu právní úpravy Společenství, nejedná se však o povinnost).

Fáze 1, tzv. startovací, byla zahájena 2. prosince 2013 a průběžné uzávěrky proběhnou 30. ledna 2014 a 31. března 2014. Fáze 1 bude uzavřena po dosažení cíle cca 100 vybraných projektů.

Výběr probíhá rychle (maximálně 6 týdnů) a spočívá zejména v rozhovoru se zástupci projektů, které splnily počáteční podmínky.

Hlavní kritéria výběru příjemců pomoci jsou následující:

- Míra kompatibility s jedním z cílů;
- Míra inovativnosti (technologické či jiné);
- Technická a/nebo vědecká proveditelnost;
- Potenciální ekonomické dopady projektu;
- Schopnost autora projekt úspěšně dokončit.

Vybrané podnikatelské projekty obdrží peněžitou pomoc ve formě dotací ve výši až 200 000 eur na projekt.

K uzavření dohody o podpoře dojde nejpozději 4 týdny po rozhodnutí. První část podpory (70 %) bude vyplacena poté, co bude smlouva podepsaná daným podnikem předána Bance pro veřejné investice.

Fáze 2, tzv. fáze podpory, bude zahájena 1. září 2014. Bude zveřejněna výzva k předkládání projektů s harmonogramem a zadávací dokumentací.

Fáze 3, tzv. vývojová, začne v roce 2016, kdy bude vybrán jeden nebo dva nejvíce inovativní projekty v rámci každého ze 7 cílů.

Dernière modification : 02/01/2014

Haut de page