Oslavy padesátého výročí podpisu Elysejské smlouvy [fr]

Kulturní akce uspořádané v České republice u příležitosti 50. výročí Elysejské smlouvy

Francouzsko-německý koncert k 50. výročí Elysejské smlouvy

Festivadlo 2013 - francouzsko-německý studentský divadelní festival

Prohlášení ministrů zahraničních věcí Francie a Německa k 50. výročí Elysejské smlouvy

Společné prohlášení Laurenta Fabiuse a Guida Westerwelleho publikované v denících « Le Monde » a « Frankfurter Allgemeine Zeitung » dne 21. ledna 2013.

Německo a Francie si více než kdy dříve přejí sloužit Evropě

Po celá staletí byly naše země vzájemnými konkurenty, protivníky, „tradičními nepřáteli“. Nejdramatičtějším obdobím procházely vztahy obou zemí během dvou světových válek, zejména vzhledem ke zločinům spáchaným nacistickou diktaturou. Tyto historické okolnosti je třeba mít na paměti, máme-li plně docenit odvahu, jakou museli Konrad Adenauer a Charles de Gaulle prokázat při podpisu Elysejské smlouvy dne 22. ledna 1963.

Text smlouvy je stručný a kondenzovaný, co do obsahu je přitom takřka převratný: Německo a Francie se zde zavazují k „hledání pokud možno společné pozice“ k veškerým významným ekonomickým, politickým a kulturním otázkám – ne více, ne méně. I po padesáti letech je Elysejská smlouva stále aktuální. V její předmluvě se uvádí, že se smlouva zaměřuje na následující oblasti: smíření, mládež, solidarita a Evropa. Tato slova vyjadřují také podstatu našeho partnerství, díky němuž se naše národy navzdory každodenním zvratům postupem času sblížily a navázaly vzácné přátelství.

Význam Elysejské smlouvy je univerzální. Říká nám, že staleté nepřátelství lze nahradit hlubokým přátelstvím. Podařilo se totiž dosáhnout smíření mezi Němci a Francouzi. Dnešní průzkumy ukazují, že přes 85 % občanů našich zemí vnímá sousední stát pozitivně či velmi pozitivně. Vypracovali jsme společnou učebnici dějepisu, byla založena francouzsko-německá brigáda a dvojjazyčný televizní kanál Arte, jakož i řada dalších institucí majících za cíl navázat dialog mezi našimi národy a dosáhnout jejich sblížení. Mezi našimi národy nadto existují úzké vztahy. Do dnešního dne bylo mezi německými a francouzskými městy uzavřeno přes 2000 partnerství, která rozhodujícím způsobem přispívají k intenzitě našich výměn v sociální i kulturní oblasti. Úzce provázaná jsou i naše hospodářství.

Nesmíme však uvěřit iluzi, že nám vše samo spadne do klína. Včerejší pravdy platí i dnes : právě mládež je klíčem k naší společné budoucnosti. Naším posláním i nadále zůstává vysvětlit mladým lidem v obou státech, jaký význam a účel má poznání sousední země. Francouzsko-německý úřad pro mládež se již zasloužil o setkání milionů mladých Němců a Francouzů. V této činnosti i nadále pokračujeme.

Naše přátelství spočívá na pevných základech tvořených společnými hodnotami. V našich zemích stejně tak jako v mezinárodním rámci se angažujeme ve jménu svobody, tolerance, kulturní rozmanitosti a pomoci nejslabším. Přesto v uplynulých padesáti letech Německo a Francie v několika případech zastávaly odlišný názor na řešení důležitých otázek společného zájmu. Dokázali jsme však, že jsme s to pochopit názor druhé strany a že jsme připraveni najít řešení přijatelné pro obě země. V atmosféře solidarity a hledání kompromisů chtějí Německo a Francie nadále reagovat na velké výzvy naší doby, aby tak zajistily růst a prosperitu, povzbuzovaly k inovacím a lepšímu vzdělávání, zaručily ochranu životního prostředí a trvalou a udržitelnou energetickou bezpečnost, nalezly odpověď na nové otázky věku informatiky a dostály svému závazku, pokud jde o mír, bezpečnost a stabilitu ve světě. Německo a Francie sdílejí odhodlání zasazovat se o svobodné a demokratické Mali, které právě rozhoduje o svém osudu. Spolu s našimi partnery v Evropské unii se významným způsobem zasadíme o budoucnost tohoto afrického státu.

Více než kdy jindy je nyní úhelným kamenem naší spolupráce Evropa. Úspěšné projekty Evropské unie, od jednotného trhu přes volný pohyb osob a zboží až po společnou měnu, by byly nemyslitelné bez společné vůle a vzájemné spolupráce. Rádi bychom, aby bylo francouzsko-německé přátelství pro tento projekt i nadále prospěšné, a vyzýváme ty, kdo si to budou přát, aby se k nám připojili. V rámci Výmarského trojúhelníku se k našemu úsilí ve jménu evropské integrace plně připojilo Polsko. Bylo by proto vhodné vytvořit první skupinu zemí ochotných ke spolupráci. Není však možné formovat Evropu, kde by si někteří nárokovali výhody Unie bez toho, aby zároveň respektovali z ní vyplývající závazky.

Stojí před námi obrovské výzvy. V ekonomické oblasti je stále naší prioritou překonat krizi a hospodářské změny prostřednictvím konsolidace veřejných financí, ale také podporou růstu a solidarity. Tak bude možné znovu nastolit hospodářský růst v Evropě a upevnit pozici Evropy vůči světové konkurenci. Abychom obstáli v multipolárním světě 21. století, musíme být připraveni naše ekonomiky a společnosti neustále modernizovat, ale také v pravou chvíli pokračovat v budování Evropy tak, aby byla odolnější vůči krizím.

Jsme odhodláni bojovat proti riziku postupného rozrušování Evropské unie. V době hospodářské krize znepokojivě narůstají populistické a nacionalistické tendence. Hodláme jim čelit pomocí francouzsko-německých závazků ve jménu Evropy. Naše výtečné vztahy se mohou více než kdy jindy stát motorem Evropy. Jakožto ministři zahraničních věcí a evropští občané jsme mimo to přesvědčení, že je třeba udržovat a pokračovat v tzv. evropském reflexu vlastnímu válečné a poválečné generaci. Tváří v tvář rizikům, s nimiž se musíme vyrovnat – avšak v rozporu s tím, co se někdy tvrdí – Evropa nepředstavuje problém, nýbrž musí být řešením. Za tímto účelem je třeba provést některá zlepšení, jež musíme prosadit právě my. Přejeme si budovat Evropu, jež bude plně odpovídat očekáváním jejích občanů, kteří ji nebudou vnímat jako přítěž, ale jako pokrok, díky němuž mohou v každodenním životě těžit z větší svobody, prosperity a bezpečnosti. To by nám dnes řekli Konrad Adenauer a Charles de Gaulle.

Es lebe die deutsch-französische Freundschaft! Vive l’amitié franco-allemande ! Ať žije francouzsko-německé přátelství!

Návštěva prezidenta Hollanda v Berlíně v den výročí Elysejské smlouvy

Sledujte informace o návštěvě prezidenta v Berlíně 22. ledna 2013 (program, fotografie, videa, společná prohlášení): zde

Oficiální zahájení Francouzsko-německého roku

Francouzsko-německý rok byl oficiálně zahájen během setkání prezidenta Francouzské republiky s kancléřkou Spolkové republiky Německo v sobotu 22. září v Ludwigsburgu u příležitosti výročí projevu generála de Gaulla k německé mládeži v roce 1963.

Až do července 2013 budou probíhat oslavy padesátiletého výročí francouzsko-německé spolupráce. Zaměří se na mládež a občanskou společnost a přiblíží živé francouzsko-německé vztahy a jejich zásadní roli pro budoucnost obou zemí.

Internetové stránky Francouzsko-německého roku

Internetové stránky Francouzsko-německého roku: 50ans.france-allemagne.fr

Pro více informací o francouzsko-německé spolupráci navštivte www.france-allemagne.fr

Obrana, vysokoškolské vzdělávání, kultura...To je jen několik oblastí francouzsko-německé spolupráce. Na následujícím odkazu můžete shlédnout videa na toto téma: http://50ans.france-allemagne.fr/Le-franco-allemand-en-videos,7114.html

Francouzsko-německý rok

Obsah

- Úvodní slovo francouzského a německého ministra pro evropské záležitosti Bernarda Cazeneuva a Michaela Linka

- Priority Francouzsko-německého roku a oslav padesátého výročí podpisu Elysejské smlouvy

- Co je Francouzsko-německý rok?

1. Proč slavit Francouzsko-německý rok?
2. Rok příprav na budoucnost
3. Rok plný oslav

- Důležité etapy Francouzsko-německého roku

1. První etapa – Ludwigsburg (21. září 2012)
2. Druhá etapa – Berlín (22. ledna 2013)
3. Třetí etapa – Paříž (5. července 2013)

- Francie a Německo v číslech: klíčové informace

- Několik významných dat vztahujících se k padesátému výročí francouzsko-německého přátelství

- Text Elysejské smlouvy a několik praktických informací

Stáhnout tiskové materiály (ve francouzštině).

Vyjádření generálních tajemníků pro francouzsko-německou spolupráci

Generální tajemníci pro francouzsko-německou spolupráci se vyjadřují k Elysejské smlouvě v předvečer oslav 50. výročí jejího podpisu.

Francie a Německo se chystají oslavit 50. výročí podpisu Elysejské smlouvy. Byla uzavřena 22. ledna 1963 generálem de Gaullem a kancléřem Adenauerem a stvrdila výjimečné partnerství mezi Francií a Německem, zeměmi, které se v minulosti opakovaně tvrdě střetávaly. Smlouva zůstává i nadále politickým, právním a symbolickým základem příkladné spolupráce mezi našimi státy, především ale umožnila rozvoj upřímného přátelství mezi našimi národy.

Během setkání v Berlíně 15. května t.r. prezident republiky François Hollande a německá kancléřka Angela Merkelová dali najevo, jak velký význam přikládají tomuto textu, a vyjádřili odhodlání pokračovat v procesu vzájemného sbližování a integrace nastoupenému jejich předchůdci.

Naše vlády se rozhodly uspořádat « Francouzsko-německý rok : padesáté výročí podpisu Elysejské smlouvy », který bude probíhat od září 2012 do července 2013. Termín byl úmyslně zvolen tak, aby odpovídal školnímu roku, neboť především mladým generacím je určen vzkaz, který chceme tlumočit našim krajanům u příležitosti tohoto jubilea. Jak zní tento vzkaz? „Francouzsko-německé přátelství mění náš život.“ Přese všechny mediální šumy a evropské krize jsou francouzsko-německé vztahy dlouhodobým úspěchem. Toto je dnes patrné v každodenním životě jednotlivců i celé společnosti, a v budoucnosti to bude platit ještě více. Francouzsko-německé vztahy jsou motorem evropské architektury, a ta se týká i nás. Francouzsko-německé vztahy, to jsou výměny mladých (200 000 výměn ročně prostřednictvím Francouzsko-německého úřadu pro mládež, celkem 8 milionů od roku 1963, a stejné množství osobních vzpomínek). Je to také tvorba pracovních míst díky německým podnikům ve Francii a francouzským podnikům v Německu.

Vzhledem k tomu, že tento vztah se týká všech Francouzů a všech Němců, je Francouzsko-německý rok záležitostí nás všech! Uskuteční se oficiální oslavy a setkání zástupců veřejné sféry. Vyzýváme také územní samosprávy, podniky, sdružení a občany zapojené do francouzsko-německých výměn, nebo přející se jich zúčastnit, aby přišli s vlastní iniciativou, a přispěli tak k úspěšným oslavám tohoto výročí. Za tímto účelem bylo vytvořeno logo, které projektu dodá vizuální identitu. Budete jej moci využít pro vaši komunikační strategii a zapojit své aktivity do francouzsko-německého programu oslav.
Již nyní je naplánováno několik významných setkání, včetně [oslavy setkání Charlese de Gaulla a Konráda Adenauera v Remeši 8. července 1962 (v tomtéž městě 8. července příštího roku)], 50. výročí projevu generála de Gaulla k německé mládeži (v Ludwigsburgu 22. září 2012), 50. výročí podpisu smlouvy (jež bude příležitostí k oficiálním oslavám a k řadě francouzsko-německých akcí v Berlíně 22. ledna 2013) a 50. výročí založení Francouzsko-německého úřadu pro mládež (Paříž, červenec 2013).

Jsme přesvědčeni, že se v hojném počtu zapojíte do naší výzvy. Rádi se v rámci mise, která nám byla svěřena, setkáme s Francouzi a Němci, kteří se společně vydali na cestu do budoucnosti.

Dernière modification : 12/04/2016

Haut de page