Předání Řádu Čestné legie panu Cyrilu Svobodovi [fr]

Proslov velvyslance u příležitosti předání Řádu Čestné legie panu Cyrilu Svobodovi.

Úterý 14. února 2012

Vážený pane ministře,

Dámy a pánové,

Jsem velice rád, že Vás mohu společně s Vaší rodinou a s Vašimi přáteli přivítat v Buquoyském paláci. Sešli jsme se dnes večer, abychom Vás povýšili v Řádu Čestné legie, našeho nejprestižnějšího státního vyznamenání. Francouzská republika takto chce ocenit Vaše vynikající zásluhy o posílení vazeb mezi našimi zeměmi a o evropskou věc.

Předávat vyznamenání tak významné politické osobnosti je pro velvyslance neobyčejnou poctou. Pro mě je to také velká osobní radost. Byl jste ministrem ve vládách čtyř premiérů, a to jak levicových, tak pravicových. V letech 1998 až 2010 jste byl opakovaně zvolen do Poslanecké sněmovny, byl jste předsedou KDU-ČSL od roku 2001-2003 a později od roku 2009-2010. Od počátku samostatné České republiky zastáváte přední pozice na politické scéně.

Toto slavnostní setkání mi poskytuje také velkou radost. Dobře si vzpomínám na naše první kontakty, krátce po mém příjezdu do Prahy, a na naše živé diskuse. Češi, stejně jako Francouzi, sdílejí zájem o intelektuální debaty, což je v mých očí velkou předností. Pamatuji si dobře Vaše hluboké znalosti evropských a mezinárodních reálií, Vaše zaujetí pro vaši zemi, sílu Vašich hodnot, což jsou všechno věci, které nacházíme ve Vašem evropském angažmá. V tomto výčtu nezapomínám ani na Vaši lidskou vřelost.

Vždy jste byl a nadále zůstáváte mimořádně významným partnerem tohoto velvyslanectví. Dovolte mi, abych připomněl Vaše výjimečné osobní nasazení v době přípravy českého předsednictví Evropské unie. Podporoval jste tehdy ambiciózní program výuky francouzštiny pro několik set českých úředníků, který připravila Organizace pro Frankofonii společně s naším velvyslanectvím. Vždy jste se aktivně podílel na francouzsko-českých setkáních a významně jste tak přispěl k rozvoji dobrých vzájemných styků mezi Francií a Českou republikou.

V souvislosti s Evropskou unií bych rád ocenil Vaše pro-evropské úsilí, jakož i Vaše neúnavné nasazení ve jménu evropského projektu. V roce 2005 jste ostatně obdržel „Cenu pro evropskou osobnost“, kterou udělují studenti Sciences Po Paris.

Tak jako Vy, i já rád hovořím a diskutuji. Dnes se ale budu mírnit, abych poskytl více prostoru přátelském setkání s Vámi a Vašimi blízkými po oficiální části dnešní slavnosti. Nemohu se však nezmínit, alespoň v krátkosti, o velkých výzvách dnešních dnů, které budou mít dopad na naši budoucnost.

Vyjdu z konstatování, které sdílíme : Budoucnost našich zemí je neoddělitelná od Evropské unie. Ale tato naše víra, a já úmyslně používám ve Vaší přítomnosti tento výraz, nám nesmí bránit, abychom viděli Evropu a svět takové, jaké jsou. A realita je krutá. Unie prožívá paradoxní chvíle. Velké rozšíření, jehož jste byli jedním z hlavních aktérů, ji přivedlo k zatím nevídanému míru a prosperitě. Potřeba Evropy je velmi silná, a to v první řadě u našich spoluobčanů. Ať oprávněně či nikoli, očekávají evropská řešení problémů, jež poznamenávají jejich každodenní život, a odpovědi na globální výzvy. Také velká část světa očekává od Evropské unie odhodlané nasazení ve jménu stability a rozvoje. Tváří v tvář rizikům a brutalitě silových politik, má Evropská unie výhodu v tom, že je chápána jako aktér, jemuž záleží na mezinárodním pořádku založeném na právu. Jako právník to dobře víte. Její integrační model, spočívající na sdílení, a nikoli na opuštění, národní suverenity a na respektu k národní identitě, má i nadále velký význam. Způsob, jímž Evropská unie zvládá krize kombinuje vojenské a civilní nástroje, a přesně odpovídá současným situacím.

I přesto Evropané pochybují a jsou nedůvěřiví. Problém je mnohem vážnější nežli opakující se těžkosti spojené s prohlubováním integrace ve stále širší a různorodější Unii. Je existenciální povahy. Je třeba si uvědomit erozi komunitárního ducha, oslabování zpětné vazby tváří v tvář národním podnětům, menší věrohodnost společného postupu vůči kolektivním výzvám, o čemž svědčí nedostatečné výsledky v oblastech jako jsou růst a zaměstnanost, i chyby v hospodářském řízení eurozóny a Unie. K těmto vnitřním problémům přistupují také nepříjemné pocity Evropanů z globalizace. Obavy, že kvůli nově vznikajícím mocnostem bude Evropa vytlačena na okraj zájmu, jsou velmi silné. Evropané těžce nesou relativní nezájem Spojených států, jež zůstávají naším velkým spojencem, o oblast, která od konce studené války představuje mnohem méně bezpečnostních rizik. To také svědčí o úspěchu Evropanů při nastolování míru na vlastním kontinentě.

Vývoj řady věcí, jako např. evropská integrace, multilateralismus, národní rámec, vůbec není samozřejmostí v dnešním nebezpečném, nestabilním a nejistém světě. Mohl bych uvést také otázku hodnot. Ta je zásadní, neboť demokracie a lidská práva jsou ústředním bodem evropské vize. Vím, že Vám na ní velice záleží. Když pomyslíme na chartu základních práv, je i v této otázce možné rozvíjet nesčetné diskuse.

Hovořil jsem o těchto věcech, abych Vám mohl sdělit, že potřebujeme Vás, Váš hlas, Vaši energii. Je pochopitelné a legitimní rozvíjet různé vize evropské budoucnosti. Evropská unie ale potřebuje, abychom v ni věřili. Francie je hrdá a šťastná, že má po svém boku lidi jako jste Vy, kteří jí pomáhají prosazovat cíle Otců zakladatelů.

Tímto vyznamenáním chceme vzdát úctu nejen Vaší pro-evropské orientaci, ale také Vaší lásce k Francii a k frankofonii. Vaše četné cesty a pobyty ve Francii ve Vás vzbudily zájem o náš jazyk a o naši kulturu, k jejichž šíření a sdílení v České republice jste významně přispěl.

Přeji vám hodně úspěchů v čele Diplomatické akademie, nové to instituce, kterou energicky řídíte. Vůbec nepochybuji o tom, že budete umět předat studentům hodnoty, které jsou Vám tak drahé.

Původní profesí jste právník, přesvědčením humanista hluboce vyznávající právo a svobodu. Jste jedním z těch, jejichž boj a hodnoty jsou totožné s bojem a hodnotami vyznávanými mou zemí, za což Vám chce Francie vyjádřit svůj vděk.

Vážený pane ministře, za Vaše rozhodné nasazení a Váš cenný přínos k francouzsko-české spolupráci Vám jménem prezidenta republiky předávám Řád Čestné legie.

Cyrile Svobodo, jménem prezidenta Francouzské republiky a z moci svého úřadu Vám uděluji insignie důstojníka Řádu Čestné legie.

Pierre Lévy

Dernière modification : 21/03/2012

Haut de page