Předání insignií rytíře Řádu akademických palem paní Markétě Šafránkové (26. listopadu 2015) [fr]

Vážená paní Šafránková,

Spolu se svými žáky ze Základní školy Brána jazyků a také se svými kolegy a přítelkyněmi ze Sdružení učitelů francouzštiny, jste byla častým hostem v Buquoyském paláci při akcích spojených s francouzským jazykem a s Frankofonií.

Dnes jste čestným hostem v tomto vám dobře známém prostředí, obklopená svými blízkými a kolegy, abyste převzala insignie rytíře Řádu akademických palem.

Toto vyznamenání je odměnou za vaši činnost učitelky francouzštiny a předsedkyně Sdružení učitelů francouzštiny i za Vaše angažmá ve prospěch Frankofonie.

V roce 1985 jste absolvovala obor tělesná výchova a zeměpis na Univerzitě Karlově v Praze a nastoupila jste do Základní školy « Brána jazyků », zaměřené na výuku cizích jazyků. Tato škola evokuje otevřenost světu, kterou znalost živých jazyků umožňuje od nejútlejšího věku.

Dovolte mi pozdravit a přivítat mezi námi pana Petra Tlustého, ředitele vaší školy, který podporuje pedagogickou činnost Vaši i Vašich kolegů v oboru francouzský jazyk.

Výukou francouzštiny jste se začala zabývat po sametové revoluci. V roce 1990 jste se rozhodla doplnit si své znalosti francouzštiny dalším studiem na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde jste v roce 1994 získala diplom v oboru francouzský jazyk a literatura. To Vám umožnilo učit francouzštinu, kterou jste si oblíbila ráda už na 2. stupni základní školy.

Myslím, že není nutné připomínat, že vaše životní a profesní dráha je nerozlučně spjata se Zakladní školou Brána jazyků. Dříve než jste zde začala učit zeměpis, tělesnou výchovu a francouzštinu, byla jste vy sama žákyní této renomované pražské školy. A v letošním roce jste oslavila 30 let svého působení na této škole.

Jako učitelka a pedagogická koordinátorka jste organizovala řadu školních a mimoškolních projektů, ve kterých měl francouzský jazyk často privilegované postavení.

Pokud bych měl citovat jen jeden z těchto projektů, pak by to byl « Comenius – Vis ma vie » (Comenius – Žij můj život). V rámci tohoto evropského projektu probíhá také příkladná spolupráce vaší školy s francouzskou školou ve městě Pierrelatte, a se školou v německém Ebernu.

Chtěl bych připomenout také vaše zapojení do organizace školních výměn, vaši slabost pro oblast Nimes, s níž každoročně s velkým nadšením seznamujete své žáky, i vaše více než 23leté styky se základní školou Clauda Debussyho v Saint Germain-en-Laye.

Iniciovala jste také účast svých žáků v soutěžích, které navrhlo Ministerstvo školství České republiky spolu s Francouzským institutem v Praze a přispěla jste tak k propagaci Frankofonie ve vaší zemi. Jednalo se Olympiádu ve francouzštině a o Soutěž Frankofonie. Vaši žáci se vám za to skvěle odměňují : v roce 2015 získali první dvě ceny v Národních olympiádách a obsadili dvě první místa v soutěži kolektivního psaní Voyages en Francophonies, což dokazuje jejich výbornou znalost francouzského jazyka

V listopadu 2013 jste po paní Heleně Dleskové, které jsem měl tu čest v roce 2014 předat totéž vyznamenání jako dnes vám, převzala předsednictví Sdružení učitelů francouzštiny.

Tato asociace dnes sdružuje 450 učitelů základních a středních škol. Úzce spolupracuje s Francouzským institutem v Praze a přispívá k šíření francouzského jazyka a kultury v České republice.

Byli jste pozváni, abyste se v roce 2016 připojili k digitální platformě IF Professeurs. To svědčí o významu, který přikládáme vaší záslužné práci a o našem zájmu více vás zapojit do budoucích projektů podporovaných francouzskými úřady. Cílem je, aby na síti mohly pracovat české instituce, tedy ministerstvo školství, Národní institut dalšího vzdělávání, oddělení pro děti a mládež České televize spolu s francouzskými odborníky na pedagogiku a francouzštinu jako cizí jazyk.

Členové vašeho sdružení a všichni vaši žáci se tak budou moci zapojovat do nových forem spolupráce a metodologie, jež dnes vyžaduje studium a praktické využívání cizích jazyků. Vůbec nepochybujeme, že těchto nových možností výuky francouzštiny plně využijete.

Vážená paní Šafránková, za vaše zásluhy o šíření francouzského jazyka a Frankofonie je mi ctí vám jménem ministra školství předat insignie rytíře Řádu akademických palem.

Dernière modification : 17/08/2021

Haut de page