Přivítání nových stipendistů francouzské vlády [fr]

Buquoyský palác
13. května 2013

Vážené dámy a vážení páni profesoři,
Drahé studentky a drazí studenti,
Vážené dámy a vážení pánové,

Je pro mě nesmírným potěšením moci Vás přivítat v prostorách Buquoyského paláce při této dnešní oslavě pořádané na počest nových stipendistů Francouzské vlády. V letošním roce se jedná o více než pět desítek studentů a vysokoškolských pedagogů z nejrůznějších
studijních oborů, kteří tak budou moci uskutečnit studijní pobyt či výzkumnou stáž ve Francii, což mě velice těší.

Tento stipendijní program je jedním ze stěžejních projektů, na které se zaměřujeme v rámci našeho působení v České republice, neboť propagace kvalit francouzského vysokoškolského systému a mobility studentů a vědců mezi našimi dvěma zeměmi jsou hlavními prioritami Francouzského velvyslanectví v České republice. Vězte, že od letošního
roku byl stávající bohatý program stipendií rozšířen o další variantu, a to kofinancovaných stipendií. Ta jsou určená pro pobočky francouzských společností v České republice, které by si rády vyškolily a připravily nové frankofonní spolupracovníky, které by následně zaměstnaly.

Drazí laureáti, rád bych Vám poblahopřál k Vaší pilné práci a k Vaší motivaci, jež Vám umožnily úspěšně složit zkoušky a projít výběrovým řízením. Současně bych Vám chtěl poděkovat za Vaši volbu pokračovat ve studiích ve Francii či uskutečnit tam výzkumnou stáž. Taktéž mi dovolte, abych při této příležitosti poděkoval českým vysokoškolským pedagogům a vědcům za jejich disponibilitu a za účast na zasedáních odborných výběrových komisí. Vážené dámy a vážení páni profesoři, díky Vaší akademické či vědecké hodnosti a postavení, jste zárukou vysoké kvality vybraných kandidátů, rovného přístupu ke všem uchazečům a transparentnosti celého výběrového řízení. Za což Vám hluboce děkuji.

Rád bych při této příležitosti poděkoval také české agentuře podporující mobilitu studentů - Domu zahraničních služeb za logistickou podporu při organizaci výběrových řízení a za poskytnutí prostor pro jejich konání.

Drazí studenti, svou volbou studovat ve Francii se připojíte k dalším 12% zahraničních studentů, kteří se buď rozhodli pokračovat ve svých dosavadních studiích ve Francii anebo si chtějí doplnit své stávající vzdělání na francouzských vysokoškolských vzdělávacích institucích, což řadí Francii mezi vůdčí trio zemí nejvíce ceněných a vyhledávaných evropskými studenty.

Rád bych zdůraznil, že studentské výměny a obecně mobilita studentů mezi Českou republikou a Francií jsou významné i co do počtu studentů, kteří ročně vycestují. Bereme-li v úvahu mobilitu studentů pouze v rámci programu Erasmus, pak v roce 2012 vycestovalo studovat do Francie 724 českých studentů. Francie je tak druhou nejžádanější zemí pro české studenty. Jde však o vyváženou mobilitu, neboť počet francouzských studentů, kteří studují na českých vysokých školách, neustále stoupá. V roce 1998 se jednalo o pouhých 37 francouzských studentů, zatímco v roce 2012 jejich počet dosáhl již 630. Počet francouzských vysokoškoláků studujících v České republice tedy od konce devadesátých let minulého století vzrostl sedmnáctkrát!! V loňském roce tak byli Francouzi druhou nejpočetnější národností
zapojenou do evropských výměnných programů s Českou republikou.

Právě uvedená fakta jsou jedním z hmatatelných důkazů existence oné sjednocené Evropy, o níž tak často slýcháme. Pro Vaši generaci je již doplnění si vzdělání v zahraničí naprostou samozřejmostí. Je až neuvěřitelné, jakou cestu se našim zemím podařilo urazit!! Zde přítomní pedagogičtí pracovníci, kteří patří k mé generaci, to dobře vědí. Toto všechno bylo před zhruba dvěma desetiletími naprosto nepředstavitelné.

Drazí studenti, v průběhu svého pobytu ve Francii zažijete a poznáte spoustu nového, což Vám přinese velice obohacující a užitečné zkušenosti:

- Bude to posun jak ve Vašem osobním životě, tak i v profesní sféře - v rámci Vaší kariérní budoucnosti, neboť si prohloubíte své stávající znalosti a získáte nová know-how a zároveň si rozšíříte obzory a naučíte se jinak vnímat život a svět kolem Vás!

- Váš zahraniční pobyt však přispěje také k posílení stávající spolupráce mezi jednotlivými vysokoškolskými vzdělávacími institucemi a vědeckými pracovišti anebo též k navázání nových partnerských projektů.

- Ačkoli bude tento vzdělávací pobyt především Vaší životní zkušeností a vývojovou etapou, je nesmírně důležitý i pro nás ostatní, poněvadž mobilita studentů a pedagogických pracovníků v rámci jednotného evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání je základním kamenem budování sjednocené Evropy pro všechny občany.

Někteří z Vás se do České republiky navrátí s francouzským vysokoškolským diplomem, avšak všichni se rozhodně vrátíte se znatelně lepšími znalostmi francouzštiny a schopností plynně v tomto jazyce komunikovat. Toto jsou trumfy ve Vašich rukách, které Vám bezesporu usnadní vstup na pracovní trh ve Vaší zemi. Vezmeme-li v úvahu, že v České republice má pobočky téměř pět set francouzských společností, pak je zřejmé, že Vaše šance na nalezení práce jsou značně vysoké.

Mimoto se tímto stáváte součástí sítě stipendistů Francouzské vlády, prostřednictvím které budete moci i nadále udržovat kontakty nejen mezi sebou navzájem a s dalšími bývalými stipendisty, ale taktéž s Francií a s Francouzským velvyslanectvím v České republice. Velice se těšíme, já i všichni mí kolegové, že se s Vámi v budoucnu budeme
setkávat na našich akcích.

Přeji Vám všem nádherný studijní pobyt ve Francii !

Dernière modification : 17/05/2013

Haut de page