Proslov k předání Řádu umění a literatury (19. března 2014) [fr]

Předávání hodnosti rytíře Řádu umění a literatury paní Zuzaně Kopečkové a paní Markétě Semerádové

Čtvrtek 19. března 2014, Buquoyský palác.

Vážená paní Zuzano Kopečková,

Vážená paní Markéto Semerádová,

Je pro mě nesmírným potěšením moci Vás obě společně s Vašimi přáteli a blízkými přivítat v prostorách Buquoyského paláce, který je již více než devět desetiletí symbolickým místem harmonických česko-francouzských vztahů. Má vlast by Vám ráda vyjádřila svůj vděk za Vaši celoživotní práci, a tudíž se rozhodla udělit Vám vyznamenání francouzského Ministerstva kultury - Řád umění a literatury. Francouzská republika by Vám tímto chtěla poděkovat nejen za Vaše neúnavné nasazení ve službách hudby a vzdělávání, vážená paní Semerádová, a v oblasti propagace francouzské kinematografie a frankofonie Vám, vážená paní Kopečková, ale především za Váš podíl na utužení sítě vazeb, jež se Vám za téměř dvě desetiletí Vašeho působení podařilo mezi našimi dvěma zeměmi navázat.

Jelikož jsem v České republice profesně působil krátce po sametové revoluci, velice dobře vím, jak klíčový význam měli pro udržení dobrých kulturních vztahů mezi našimi zeměmi všichni ti, kteří se krátce po politických změnách na konci 80. let dvacátého století rozhodli zaměřit na rozvoj spolupráce s Francií. Československo-francouzské vztahy sice zažily svou zlatou éru v době předválečné, avšak po čtyřicetileté nucené odmlce bylo zapotřebí tyto jemné nitky vztahů mezi našimi dvěma občanskými společnostmi opětně navázat. V první řadě však bylo před oněmi dvěma desetiletími zapotřebí se lépe vzájemně poznat, nežli přistoupíme k ambicióznějším a konkrétnějším krokům v rámci rozvoje našich vztahů a spolupráce. Vážené dámy, Vy obě jste se rozhodly, každá na jiné úrovni a v naprosto odlišném profesním prostředí, spolupracovat s francouzskými partnery a učit se od nich. Svou činností jste však Francii přinášely možná více, než si myslíte, neboť jste v oblastech svého působení velice významně přispěly k rozšíření povědomí o francouzském kulturním zázemí a politice, a to jak o jejich kladech, tak i o sporných bodech. A právě toto Vaše všestranné nasazení bychom rádi dnes ocenili.

Vážená paní Zuzano Kopečková, všechna setkání s francouzskými partnery z UniFrance, kteří se starají o vývoz francouzské kinematografie do zahraničí, již jste se zúčastnila, všechny přehlídky a salóny, jež jste navštívila – mám na mysli především tradiční mezinárodní trh televizních pořadů v Biarritz – zasvěcenými běžně označovaný jako TVFI - pořádaný TV France International, na němž se každoročně setkávají odborníci a profesionálové z televizního průmyslu, aby zde prodávali a kupovali televizní programy. Dále pak též nesčetná setkání s francouzskými experty a profesionály, kteří si jsou plně vědomi, jak vysoké nároky kladete na kvalitu produktů, jež se snažíte získat pro českou veřejnoprávní televizi, Vám umožnila opravdu důvěrně poznat francouzskou televizní produkci. A tak díky Vám občas do českých domácností prostřednictvím televize vstupuje také Francie.

Co se Vás, paní Markéto Semerádová týče, Vaše vztahy s Francií se nevymezují pouze na sféru hudební historie a na vzájemné oboustranné ovlivňování se v oblasti staré či barokní hudby. V rámci své profesní dráhy jste velice brzy začala spolupracovat s francouzskými partnery, realizovala jste s nimi nejrůznější projekty, vyměňovala si znalosti, vědomosti, instrumentální praktiky a zkušenosti. Dovolím si citovat alespoň jeden příklad Vaší ukázkové spolupráce, a to té s Festivalem v Sablé sur Sarthe, jež vyústila v organizaci hned několika ročníků mezinárodní akademie staré hudby v Praze. V této souvislosti bych rád pozdravil bývalého ředitele Festivalu v Sablé pana Jean-Bernarda Meuniera, který byl jedním z Vašich hlavních spojenců při organizaci výše zmíněné akce, a který Vám svou přítomností zde taktéž vyjadřuje svůj vděk za Vámi odvedenou práci.

Všichni jsme si plně vědomi, jak velice si toto vyznamenání Řádu umění a literatury zasloužíte. Je oceněním nejen Vašeho neúnavného úsilí, ale taktéž volby spolupracovat s mými krajany a současně též rozšiřovat povědomí o Francii v České republice, již jste učily.

A nyní mi dovolte, abych promluvil ke každé z Vás.

Vážená paní Kopečková,

Již déle než dvě desetiletí pracujete v České veřejnoprávní televizi coby dramaturgyně Producentského centra převzatých pořadů a zodpovídáte za výběr, programovou nabídku a získávání zahraničních audiovizuálních děl. Vaše znalost zahraničního audiovizuálního prostředí - a dovolím si podotknout, že značně přesahuje rámec francouzské filmové tvorby – pramení jednak z bezbřehého osobního zájmu, jednak z neutuchající zvídavosti, jež narážela na mnohé na překážky a omezení. Jelikož Vaši rodiče zastávali nepřátelské politické postoje k tehdejšímu režimu – hovoříme o době před sametovou revolucí – nebylo Vám dovoleno studovat kinematografii. V této souvislosti bych velice rád pozdravil Vaši maminku, která je dnes mezi námi a jejíž přítomnost zde nás nesmírně těší. I přes tento striktní zákaz a navzdory studiu ekonomie, jež jste brilantně absolvovala na Vysoké škole ekonomické v Praze, jste se velice rychle zamilovala a doslova propadla sedmému umění. Ihned po pádu bývalého režimu jste nastoupila do tehdejší československé televize, kde jste se starala o zahraniční akvizice. Snažila jste se neomezovat se pouze na tak zvanou „klasiku“ zahraniční tvorby, ale prosazovala jste uvádění nových snímků, které zazářily na mezinárodní scéně a nesmazatelně se zapsaly do povědomí. Navíc neopomíjíte žádný dostupný filmový žánr, a proto jsou součástí Vámi připravované programové nabídky také komedie a seriály z policejního prostředí, které mají u českého publika velký ohlas. Vaše perfektní znalost francouzské kinematografie Vám umožňuje rozvážně vybírat vhodné snímky, jež českým divákům představíte, a jež příhodně nabízíte v podobě tématických cyklů či portrétů významných francouzských režisérů. Filmový klub České televize Vám tudíž vděčí za mnohé.

Díky Vaší činnosti došlo ke značnému zviditelnění francouzské filmové tvorby v České republice a Vaší zásluhou zaujímá též poměrně výsadní místo v rámci české televizní programové nabídky. Francouzské velvyslanectví v České republice je Vám za veškeré výše uvedené aktivity velice vděčné, stejně tak jako si Francouzský institut v Praze nesmírně váží Vaší pomoci v rámci Festivalu francouzského filmu. Dnes večer bychom tudíž velice rádi ocenili jednak Vaše neúnavné úsilí a obdivuhodnou znalost Francie a jejího kulturního zázemí, jednak též Vaší schopnost zprostředkovat uměleckou tvorbu a přesvědčit místní publikum o jejích kvalitách.

Vážená paní Semerádová,

Jsem si jistý, drahá Markéto, že neřeknu nic nepatřičného či nepravdivého, uvedu-li, že hudba je odjakživa součástí Vašeho světa. Vaši rodiče, Vaše sestra i Váš bratr, kteří jsou zde všichni přítomní společně se svými rodinami, a jež srdečně zdravím, oni všichni jsou svým způsobem nerozlučně spjati s hudbou, zejména pak s tou barokní. Je tedy více než logické, že jste se ihned po ukončení studií na Univerzitě Karlově v Praze vrhla na dvě zásadní činnosti, jež bychom zde dnes rádi ocenili: na výuku hudby a na kulturní tvorbu.
Již téměř dvacet let aktivně působíte v Collegium Marianum – Týnské vyšší odborné škole, jež je Kulturním a vzdělávacím centrem historických umění poskytujícím hudební vzdělání vysoké kvality se zaměřením na muzikologii a hudební praktiky hry na staré hudebné nástroje. V rámci pedagogické činnosti této školy byly taktéž úspěšně realizovány četné mezinárodní kulturní a didaktické akce. Škála spolupráce s francouzskými muzikology a hudebníky je velice rozsáhlá, budu tedy citovat jen ta nejprestižnější uvedení staré hudby v Praze v podání mých krajanů, jakými bezesporu bylo vystoupení cembalisty Jérôma Correase a představení divadelního režiséra a specialisty na barokní divadlo Benjamina Lazara. Díky těmto vazbám se Vám postupně podařilo položit základy prestižního festivalu staré hudby, který se nyní již pravidelně každé léto koná v Praze a jenž se řadí mezi přední evropské festivaly.

Kromě vědecké práce zaměřené na přijímání barokních děl ve střední Evropě jste usilovně pracovala na rozšíření povědomí české veřejnosti o francouzských umělcích. Zasazujete se o to, aby české publikum lépe poznalo francouzskou hudební tvorbu, a za tím účelem pořádáte cykly večerů barokní hudby či zvete francouzské umělce na Váš festival. Francouzští interpreti staré a barokní hudby Vám tedy vděčí za mnohé. Díky Vám v Praze poprvé vystoupil Philippe Jarousky společně se souborem Musica Flora, a to ještě v době, kdy byl známý jen zasvěcenému posluchačstvu. A byla jste to opět Vy, kdo do Prahy pozval na hostování francouzský soubor Mémoire či le Poème harmonique anebo též významné sólisty jakými jsou kontra-tenor Damien Guillon nebo cembalista Bertrand Cuiller. Již v úvodu jsem zmiňoval veškerou práci, kterou jste vykonala v rámci festivalu Sablé sur Sarthe. Přesto bych však rád ještě dodal, že tato ukázková spolupráce se nesmazatelně zapsala do historie a že díky ní vznikly trvalé vazby mezi českými a francouzskými hudebníky, muzikology a interprety. Nyní tato spolupráce s podporou Francouzského institutu v Praze i nadále velice úspěšně pokračuje, což nás nesmírně těší.
Nejen za Vaše neúnavné úsilí v rámci propagace francouzské staré a barokní hudby, ale taktéž za Vaši téměř patnáctiletou výjimečnou spolupráci s francouzskými hudebními umělci a institucemi, a to jak soukromými, tak i státními, jsme si Vás dnes přáli vyznamenat.

Nežli Vám předáme Vaše medaile, chtěl bych ještě věnovat vzpomínku režisérce Věře Chytilové, která byla též před několika lety jmenována Rytířkou řádu umění a literatury za svůj výjimečný přínos české a světové kinematografii, a která nás opustila minulý týden.

Vážená paní Kopečková a vážená paní Semerádová,

Již několik desetiletí slouží práce každé z Vás svým způsobem jako nesmírně plodná, inteligentní a životaschopná zásobárna, která neúnavně vyživuje vazby mezi Českou republikou a Francií. Ať se již jedná o oblast hudby či audiovize, skvěle fungující vztahy jsou pro nás zdrojem nesmírného uspokojení a tudíž je nám velkým potěšením moci Vás za Vaši práci ocenit a vyznamenat.

Vážená paní Zuzano Kopečková, za Váš přínos k posílení česko-francouzských vztahů Vás jménem francouzského ministra kultury a z titulu pravomocí, jež mi byly svěřeny, jmenuji rytířem Řádu umění a literatury.

Vážená paní Markéto Semerádová, za Váš přínos k posílení česko-francouzských vztahů Vás jménem francouzského ministra kultury a z titulu pravomocí, jež mi byly svěřeny, jmenuji rytířem Řádu umění a literatury.

Dernière modification : 12/06/2015

Haut de page