Réception à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes (8 mars 2016 - en tchèque) [cs]

Vážený pane ministře pro lidská práva,

Milá paní místopředsedkyně České ženské lobby,

Vážená paní primátorko,

Vážené dámy poslankyně a senátorky,

Dear Collegues ambassadors,

Vážené dámy,

A pánové, i když jsme zde dnes ve velké menšině.

Jménem svým i jménem České ženské lobby vás srdečně vítám v Buquoyském paláci.

Jsem mile překvapen dnešní vysokou účastí. Dobře znám historii 8. března v bývalém Československu. Vím, že ze seznamu svátků a významných dnů zmizel po roce 1989, protože ho lidé chápali spíše jako pozůstatek minulého režimu. Znovu se do kalendářů vrátil v roce 2004. Jsem proto rád, že napříště je tím, čím má skutečně být : příležitostí si připomenout dosažený pokrok v oblasti boje za práva žen a také si uvědomit, že je třeba udělat mnohem víc a stanovit si ambicióznější cíle.

Dnes večer zde představujete společnost v celé její rozmanitosti. Jsou mezi vámi zástupci a zástupkyně sdružení, bez nichž není pokroku, i představitelky parlamentu, státní správy, podniků, diplomacie, vědy a výzkumu, médií nebo kultury. Rád bych zde přivítal také polské režiséry Martu Dzido et Piotra Śliwowskiho, autory dokumentárního filmu „ Solidarita podle žen“, který se včera promítal ve Francouzském institutu v rámci diskuze o ženách a o disentu. Vítám také francouzsko-íránskou spisovatelku Abnousse Shalmani, která se osobně angažuje v boji za práva žen a zítra se zúčastní diskusního večera v Knihovně Václava Havla.

Za všechny aspekty boje za práva žen, bych rád uvedl alespoň dva, které jasně dokazují, že hlavní roli sehrává vůle a odhodlání, zejména státních institucí.

Pokud jde o boj proti násilí páchaném na ženách, rád bych ocenil rozhodnutí české vlády podepsat Istanbulskou úmluvu o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Francie ji ratifikovala v červenci 2014. Rádi se s vámi podělíme o své zkušenosti s její aplikací i o to, jakým obtížím jsme čelili a jak jsme se je snažili překonat.

V oblasti rovnosti pohlaví v zaměstnání a přístupu žen k vedoucím funkcím ve veřejné i v soukromé sféře se Francie vydala správným směrem. Uvědomujeme si ale, že cesta k dosažení skutečné rovnosti mezi muži a ženami na pracovišti bude ještě dlouhá.

Ve správních radách velkých podniků je stále více žen. V roce 2015 jich bylo už přes třicet procent zatímco evropský průměr je kolem dvaceti procent. Máme však před sebou ještě jeden velký úkol, a tím je zvýšení podílu žen v čele velkých podniků, kde je žen stále zoufale málo.

A pokud jde o státní správu můžeme říci, že i když ve Francii tvoří ženy přes šedesát procent všech úředníků, stále nejsou dostatečně zastoupeny ve vedoucích funkcích, které zastává sotva dvacet osm procent žen. I zde jsou ale pozitivní tendence : byla nastavena opatření a stanoveny cíle, kterých má být dosaženo v příštích letech. Například naše ministerstvo zahraničních věcí si stanovilo za cíl paritní zastoupení. Usilujeme o rovnost zastoupení mužů a žen v náborových komisích, o změny pracovních postupů umožňujících skloubit rodinný a profesní život a podporujeme služební postup žen v rámci ministerstva. Tímto způsobem jsme dosáhli významného navýšení počtu velvyslankyň. Nyní představují třicet procent všech velvyslanců. Tento poměr budeme dále zlepšovat. Podle zákona z roku 2012 musí být do ledna 2018 mezi kandidáty na vedoucí funkce ve státní správě nejméně čtyřicet procent žen. Vláda se zavázala, že tohoto cíle bude dosaženo o rok dříve, a to od ledna 2017. Můžeme se k tomu vrátit zase za rok…

Když už mluvíme o rovnosti na pracovišti a o přístupu žen k vedoucím funkcím, rád bych zde přivítal také zástupkyně Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek, a to její předsedkyni Olgu Girstlovou a místopředsedkyně Lucii Pilipovou a Kateřinu Haring. Začátkem dubna pořádá Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek v Praze zasedání Světového sdružení podnikatelek "FCEM", které vzniklo ve Francii v roce 1945. Z Francie přijede při této příležitosti početná delegace. Rád se zúčastním připravované debaty o genderové politice a o kvótách ve veřejné sféře a ve světě podnikání.

A nyní předávám slovo panu Jiřímu Dienstbierovi, ministrovi pro lidská práva a rovné příležitosti.

Vážený pane ministře, mnohokrát vám děkuji, že jste přijal naše pozvání a dnes večer se k nám připojil.

Přeji všem příjemný večer a milá setkání.

Dernière modification : 09/03/2016

Haut de page