Rozpočet zaměřený na růst a solidaritu v Evropě [fr]

Paříž, 8. února 2013

TISKOVÉ KOMUNIKÉ BERNARDA CAZENEUVA,
MINISTRA PRO EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI

ROZPOČET ZAMĚŘENÝ NA RŮST A SOLIDARITU V EVROPĚ

Hlavy států a vlád nalezly kompromisní řešení víceletého finančního rámce Evropské unie na období let 2014–2020. V průběhu příštích sedmi let tak budou moci být financovány nové politiky na podporu růstu.

Během velmi náročných jednání Francie usilovala o upřednostnění zájmu Evropy. Upřednostňovala rovnováhu mezi růstem a rozpočtovou seriózností, zajištění financování evropských politik na podporu inovací, modernizace zemědělství a území (zejména pak prostřednictvím SZP a kohezních fondů) a další podporu Fondu evropské pomoci nejvíce potřebným osobám.

Dosažený kompromis je dalším příspěvkem k růstovému úsilí francouzské vlády. Výše plánovaných výdajů (960 miliard eur) o více než 100 miliard eur převyšuje výdaje v předchozím období (2007-2013). Rozpočet kapitoly růstu a inovací se zvyšuje o 38 % oproti předchozímu období. Budou také navýšeny prostředky na program Horizon 2020, zaměřený na výzkum a rozvoj, i na program Erasmus. Zdvojnásobují se dotace na systém propojení Evropy, z nichž jsou financovány velké infrastrukturní projekty v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikací. Evropská unie si dala prostředky také na financování velkých projektů strategického a průmyslového významu, jako jsou GMES, ITER a Galileo.

Navržený rozpočet zachovává velké politiky Evropské unie. Oproti listopadovým návrhům byl navýšen rozpočet SZP a Francii zaručuje, že si udrží stávající výši prostředků, přičemž se zvýší význam rozvoje venkova. Navýšení rozpočtu na oblast kohezní politiky umožní financování konkrétních projektů ve všech evropských regionech a zejména pak v přechodových regionech, jichž je ve Francii deset.

Víceletý finanční rámec zajišťuje nástrojům politiky solidarity trvalý charakter. Fond evropské pomoci nejvíce potřebným bude i nadále existovat a disponovat finančními zdroji ve výši 2,5 miliardy eur, přestože některé členské státy žádaly jeho zrušení. Zachování evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci umožňuje Evropské unii čelit důsledkům průmyslové restrukturalizace. Rozpočet přichází také s jednou inovací, jíž je vytvoření iniciativy pro zaměstnávání mladých, na niž bylo v tomto rozpočtovém rámci vyčleněno 6 miliard eur. Navyšují se také prostředky Evropského rozvojového fondu.

Pokud jde o finanční zdroje, tento rozpočtový rámec vyzývá členské státy, aby z daně z finančních operací vytvořily vlastní zdroj. Dohoda omezuje úlevy přiznané některým státům v oblasti cel a DPH, což umožňuje snížit zátěž, jež leží na ostatních členských státech včetně Francie.

Dosažení kompromisu sedmadvacítky předpokládá brát ohledy na základní zájmy jednotlivých zemí. Dnešní kompromis z velké části odpovídá francouzským požadavkům. Umožnil také, aby Evropa měla v příštích sedmi letech rozpočet zaměřený na růst a solidaritu.

Dernière modification : 12/04/2016

Haut de page