Společný dopis N. Sarkozyho a A. Merkelové panu H. Van Rompuy [fr]

Paříž, 17. srpna 2011

Vážený pane předsedo Evropské rady,

euro je základem našeho hospodářského úspěchu a symbolem politického sjednocení našeho kontinentu. Představuje vůli Evropy konsolidovat svůj vývoj a společně čelit současným výzvám. Německo a Francie je považují za své historické poslání a spojily se, aby chránily a posílily Hospodářskou a měnovou unii, jakož i stabilitu jednotné měny.

Hlavy států a předsedové vlád eurozóny přijaly v posledních měsících veškerá opatření nezbytná pro záchranu stability Hospodářské a měnové unie. Jasně také sdělily, že všechny členské země sdílejí odpovědnost za eurozónu, zejména pak prostřednictvím svých rozpočtových a hospodářských politik.

Evropská unie a členské státy eurozóny zavedly rozhodné reformy pro stabilizaci Hospodářské a měnové unie.

Reforma Paktu o stabilitě a růstu, nové řízení, upravující nadměrnou makroekonomickou nerovnováhu, jakož i Pakt pro euro Plus posílí koordinaci a hospodářský a rozpočtový dohled v eurozóně. Umožní také rozpoznat a v počátečním stádiu ošetřit jakoukoli odchylku od cílů sledovaných výše uvedenými nástroji. Tato politika prevence bude svorníkem střednědobé a dlouhodobé stability eurozóny.

Souběžně byl zaveden Evropský fond finanční stability (EFFS) a od poloviny roku 2013 vznikne také Evropský mechanismus stabilizace (EMS). Vytvořili jsme tak nástroje, které nám v případě nutnosti umožní zasáhnout cíleně a způsobem vždy odpovídajícím daným podmínkám, a ochránit tak stabilitu eurozóny jako celku.

Členské státy, které čerpají pomoc z EFFS vyvíjejí značné úsilí, aby účinně bojovaly s příčinami krize, především pak nadměrným deficitem veřejných financí a nedostatečnou konkurenceschopností.

Všechny členské státy eurozóny se zavázaly k rychlému snižování svých rozpočtových deficitů, k dosažení vyrovnaného rozpočtu ve střednědobém výhledu a k realizaci strukturálních reforem nezbytných k trvalému zlepšování konkurenceschopnosti svých ekonomik.

Francie a Německo se zavazují co nejdříve plně realizovat soubor rozhodnutí přijatých hlavami států a vlád na summitu eurozóny 21. července 2011. Francie a Německo zdůrazňují význam, jenž přikládají tomu, aby souhlas parlamentů s těmito rozhodnutími byl přijat v obou zemích do konce září. Vyzývají všechny členské státy eurozóny, aby přijaly opatření nezbytně nutná k tomu, aby nový EFFS byl plně operativní již koncem září. Francie a Německo si přejí rychlé doladění legislativního balíčku k posílení Paktu o stabilitě a růstu a nového makroekonomického dohledu.

Za účelem aplikace odstavce 16 prohlášení hlav států a předsedů vlád eurozóny ze dne 21. července Francie a Německo navrhují posílit v rámci stávajících smluv také řízení eurozóny.

1/ Posílení řízení eurozóny

Všechna rozhodnutí přijatá v uplynulém roce směřují ke zvýšení stability a k dalšímu rozvoji hospodářského růstu členských států. V této souvislosti musí eurozóna posílit a racionalizovat svůj institucionální rámec, aby tak zlepšila účinnost svého rozhodovacího procesu a přispěla k soudržnosti svých institucí a postupů.

Tento rámec by se měl opírat o následující doporučení :

-  Pravidelná setkání hlav států a předsedů vlád eurozóny : tyto summity se budou konat dvakrát ročně a v případě potřeby budou svolána mimořádná zasedání. Summity budou úhelným kamenem nové hospodářské vlády eurozóny. Budou dohlížet na správnou aplikaci Paktu o stabilitě a růstu členskými státy eurozóny, probírat obtíže, s nimiž se některé státy setkávají, a přijímat rozhodnutí nezbytná pro předcházení krizím. Tyto summity umožní také posoudit vývoj konkurenceschopnosti v eurozóně a definovat hlavní směřování hospodářské politiky v eurozóně za účelem prosazení trvalého růstu, podpory konkurenceschopnosti a předcházení výskytu nerovnováhy.

-  Hlavy států a vlád eurozóny si zvolí prezidenta na dva a půl roku. Vyjádřili jsme přání, abyste tento úkol na sebe vzal Vy sám.

-  Euroskupina ministrů financí bude muset být posílena.

-  Rozhodnutí přijatá 21. července rozšířila práva EFFS/EMS. Jejich účinnost a flexibilita se zvýší díky správnému nastavení podmínek. Aby mohl plně hrát svou novou roli, musí EMS získat nové analytické schopnosti, zejména v oblasti analýzy státního dluhu a kapitálových trhů tak, aby doplňovaly analýzy a doporučení Evropské komise, Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu.

2/ Posílení dohledu a integrace rozpočtových a hospodářských politik.

Hospodářská a měnová unie se musí opírat o ještě užší koordinaci národních rozpočtových a hospodářských politik.

Tuto koordinaci dále posílí následující návrhy :

-  na základě závazků přijatých v rámci Paktu pro euro Plus, všechny členské státy eurozóny začlení do léta 2012 pravidlo vyrovnaného rozpočtu do svých národních legislativ. Pravidlo vyrovnaného rozpočtu bude muset být zahrnuto v ústavách členských států nebo v legislativě odpovídající úrovně tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a aby bylo nadřazeno ročním rozpočtům. Pravidlo musí aplikovat cíle Paktu o stabilitě a růstu a zajistit, aby jednotlivé členské státy eurozóny vykazovaly co nejdříve vyrovnaný rozpočet. Zajistí tak trvalé snižování dluhu v případě překročení jeho referenční hodnoty (60 % HDP). V souladu s revidovaným Paktem o stabilitě a růstu budou muset všechny členské státy eurozóny, jejichž zadlužení překročí referenční hodnotu, předložit do konce roku 2011 plán snižování svého dluhu pod referenční hodnotu a upřesnit, jakým způsobem přihlížejí k dopadům stárnutí obyvatelstva na dlouhodobou udržitelnost dluhu.

-  Všechny členské státy eurozóny musí bezodkladně potvrdit své odhodlání urychleně uskutečňovat evropská doporučení pro konsolidaci rozpočtu a strukturální reformy, zejména pokud jde o pracovní trh, hospodářskou soutěž v odvětví služeb a důchodovou politiku. Jim budou muset přizpůsobit své návrhy rozpočtu.¨

-  Povzbuzujeme vlády a parlamenty členských států eurozóny, aby se zavázaly k revizi svých návrhů rozpočtu v souladu s doporučeními učiněnými v rámci evropského semestru.

-  V souladu s Paktem pro euro Plus musejí členské státy eurozóny přijmout veškerá opatření nezbytná pro zlepšení konkurenceschopnosti, podporu zaměstnanosti, zajištění stability eurozóny jako celku a pro posílení hospodářské integrace. Bylo by vhodné dosáhnout dalšího pokroku v oblasti koordinace daňových politik, a podpořit tak konsolidaci rozpočtu a hospodářský růst. Členské státy vyzýváme, aby se zapojily do jednání o návrhu Komise na společný daňový základ pro firmy tak, aby byl dojednán do konce roku 2012. Členské státy eurozóny musejí být připraveny a počítat se zesílenou spoluprací, aby bylo možno postoupit dále v oblasti daňové koordinace. Budou muset zesílit spolupráci, aby se vyhnuly poškozujícím daňovým praktikám a mohly bojovat proti podvodům a daňovým únikům.

-  Strukturální fondy a fondy soudržnosti musejí sloužit k podpoře reforem nezbytných pro vyšší hospodářský růst a konkurenceschopnost v eurozóně. Makroekonomická podmíněnost fondů soudržnosti bude muset být rozšířena také na strukturální fondy. Musejí sledovat růst konkurenceschopnosti a snižování nerovnováhy v členských zemích eurozóny, jež obdrží doporučení v rámci řízení souvisejícího s nadměrnou nerovnováhou. V zemích zapojených do tohoto programu bude Komise muset automaticky provádět kontroly a dohlédnout, aby strukturální fondy a fondy soudržnosti optimálním způsobem podporovaly program makroekonomického vyrovnávání. Měla by se také podílet na výběru projektů a jejich realizaci. V Evropské komisi by v tomto procesu měl hrát rozhodující roli Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti. Fondy, které by nebyly zeměmi spadajícími pod tento program využity, by mohly být soustředěny ve fondu pro růst a konkurenceschopnost, který by na evropské úrovni řídila Komise. Napříště by platby ze strukturálních fondů a fondů soudržnosti měly být pozastaveny v těch zemích eurozóny, které by se nepodřídily doporučením vyplývajícím z řízení o nadměrném deficitu. Tyto změny by měly být zahrnuty do nového nařízení o strukturálních fondech a fondech soudržnosti, které budou navrženy pro příští víceletý finanční rámec.

Výše uvedené návrhy budou muset být realizovány tak, aby posílily soudržnost Evropské unie jako celku. Evropský parlament, Evropská komise a národní parlamenty budou muset být do tohoto procesu zapojeny, a to v souladu s jim příslušejícími výsadami. V rámci ustanovení platných smluv bude zvažována příprava evropských textů, a to i v rámci článku 136 SFEU a zesílené spolupráce.

Závěrem bychom Vás rádi informovali, že jsme se rozhodli zahájit novou etapu hospodářské a finanční konvergence našich dvou zemí.

V tomto ohledu jsme přijali tři rozhodnutí :

1. Žádáme ministry financí, aby do konce září vypracovali společné stanovisko k dani z finančních transakcí, a přispěli tak k úvahám, jež v Evropské komisi již probíhají.

2. Rozhodli jsme se pořádat na začátku každého evropského semestru pravidelné setkání, abychom si vyměnili názory na hospodářskou a rozpočtovou politiku našich zemí a společně stanovili makroekonomické výhledy pro tvorbu našich rozpočtů. První setkání se uskuteční v lednu 2012.

3. Vzhledem k blížícímu se 50. výročí Elysejské smlouvy jsme požádali ministry financí a hospodářství, aby vypracovali návrhy na posílení konvergence a konkurenceschopnosti našich ekonomik.

Přejeme si také, aby byl formulován návrh na zavedení daně z příjmu právnických osob našich zemí, který by předpokládal sjednocení daňového základu a daňových sazeb a nabyl by účinnosti v roce 2013.

Přijměte prosím, vážený pane předsedo, ujištění o naší hluboké úctě.

Angela MERKEL Nicolas SARKOZY

Dernière modification : 23/08/2011

Haut de page