Systém financování politických stran ve Francii [fr]

Systém financování francouzských politických stran se od roku 1988 řídí přísnými pravidly. Spočívá na čtyřech hlavních principech : zákaz darů od právnických osob, financování především z veřejných zdrojů, strop na volební náklady, pravidelná kontrola účetnictví stran i kandidátů.

Financování z vlastních zdrojů
Zdrojem příjmů stran jsou příspěvky členů a zvolených zástupců (35% v roce 2008) a obchodní činnost stran. Dary fyzických osob (10% příjmů stran v roce 2008) jsou omezeny částkou 7 500 eur na osobu a rok a jsou významně daňově zvýhodněny.

Zákaz financování právnickými osobami
Od roku 1995 nesmí právnické osoby financovat politické strany. Účelem tohoto opatření je vyloučit skryté financování a finanční tlaky. Zákaz je kompenzován posílením financování stran z veřejných zdrojů.

Úhrada volebních nákladů
Pokud zvolený kandidát získá více než 5% hlasů (3% ve volbách do Evropského parlamentu), volební náklady mu mohou být uhrazeny až do výše 50% zákonem stanoveného stropu v jednotlivých volebních obvodech (po schválení jeho volebního účetnictví). Stát plně hradí „oficiální reklamu“ (volební lístky, plakáty atd.).

Roční finanční příspěvek státu
Finanční příspěvek stranám ze státního rozpočtu se skládá ze dvou částí. První část příspěvku je stanovena proporcionálně k výsledkům posledních parlamentních voleb, druhá část odpovídá počtu zvolených zástupců do parlamentu. Roční státní příspěvek je hlavním zdrojem financování stran a představuje více než 40% jejich zdrojů (v roce 2007 bylo mezi 50 politických stran rozděleno 73 milionů eur).

Přísná kritéria pro získání státního příspěvku
Náklady na kampaň jsou limitované stropem, stanoveným podle počtu obyvatel v každém jednotlivém volebním obvodě. Tento strop snižuje rozdíly ve volebních nákladech jednotlivých stran.
Aby se zabránilo předkládání kandidatur pouze za účelem získání veřejných zdrojů, obdrží první část státního příspěvku jen ty strany, které získají v parlamentních volbách více než 1% hlasů (a to nejméně v 50 obvodech z 577).
Výroční účetní zprávy stran a jejich volební účetnictví kontroluje Státní komise pro vyúčtování volební kampaně (CNCCFP, která vznikla na základě zákona z 15. ledna 1990).
Majetek zvolených zástupců kontroluje na začátku a na konci jejich volebního mandátu Komise pro průhledné financování politického života (CTFVP - vznikla na základě zákona z 1. března 1988).

Finanční sankce za nezajištění rovnosti
Za poskytnutý státní příspěvek počítá stát, podle zákona ze 6. června 2000, s velmi přísnými sankcemi v případě nedodržení zásady rovnosti mužů a žen na kandidátních listinách : trestní a finanční sankce, jakož i zákaz kandidatury. (V roce 2005 byly za nedodržení paritního zastoupení mužů a žen uloženy pokuty v celkové výši 7 miliónů eur, tj. 10 % celkové státní pomoci).

Administrativní svoboda stran
Politická strana nemusí přijmout každoroční státní pomoc a nechat si vnutit zákonem stanovené podmínky. Podle článku 4 Ústavy, politické strany „jednají svobodně“.

Publikace 2008 - financování politických stran (výše částek a detail financování)

PDF - 34.1 kb
(PDF - 34.1 kb)

Dernière modification : 08/11/2013

Haut de page