Systém financování politických stran ve Francii [fr]

Systém financování francouzských politických stran se od roku 1988 řídí přísnými pravidly. Spočívá na čtyřech hlavních principech : zákaz darů od právnických osob, financování především z veřejných zdrojů, strop na volební náklady, pravidelná kontrola účetnictví stran i kandidátů.

Financování z vlastních zdrojů

Zdrojem příjmů stran jsou příspěvky členů a zvolených zástupců (35% v roce 2008) a obchodní činnost stran. Dary fyzických osob (10% příjmů stran v roce 2008) jsou omezeny částkou 7 500 eur na osobu a rok a jsou významně daňově zvýhodněny.

Zákaz financování právnickými osobami

Od roku 1995 nesmí právnické osoby financovat politické strany. Účelem tohoto opatření je vyloučit skryté financování a finanční tlaky. Zákaz je kompenzován posílením financování stran z veřejných zdrojů.

Úhrada volebních nákladů

Pokud zvolený kandidát získá více než 5% hlasů (3% ve volbách do Evropského parlamentu), volební náklady mu mohou být uhrazeny až do výše 50% zákonem stanoveného stropu v jednotlivých volebních obvodech (po schválení jeho volebního účetnictví). Stát plně hradí „oficiální reklamu“ (volební lístky, plakáty atd.).

Roční finanční příspěvek státu

Finanční příspěvek stranám ze státního rozpočtu se skládá ze dvou částí. První část příspěvku je stanovena proporcionálně k výsledkům posledních parlamentních voleb, druhá část odpovídá počtu zvolených zástupců do parlamentu. Roční státní příspěvek je hlavním zdrojem financování stran a představuje více než 40% jejich zdrojů (na základě předchozích voleb bylo v roce 2007 rozděleno mezi 50 politických stran 73 milionů eur).

Přísná kritéria pro získání státního příspěvku

Náklady na kampaň jsou limitované stropem, stanoveným podle počtu obyvatel v každém jednotlivém volebním obvodě. Tento strop snižuje rozdíly ve volebních nákladech jednotlivých stran. Pro prezidentské volby v roce 2012 je tento strop v prvním kole omezen na 16,851 miliónů na kandidáta, ve druhém na 22,509 miliónů na kandidáta.
Aby se zabránilo předkládání kandidatur pouze za účelem získání veřejných zdrojů, první část státního příspěvku obdrží jen ty strany, které v parlamentních volbách získají více než 1% hlasů (a to nejméně v 50 obvodech z 577).
Výroční účetní zprávy stran a jejich volební účetnictví kontroluje Státní komise pro vyúčtování volební kampaně (viz dále).
Majetek zvolených zástupců kontroluje na začátku a na konci jejich volebního mandátu Komise pro průhledné financování politického života (CTFVP, jež vznikla na základě zákona z 11. března 1988). Každý zvolený zástupce (poslanec, člen vlády nebo kabinetu ministra atd.) proto musí předložit prohlášení o svém majetku, a to do 90 dnů od svého zvolení.

Finanční sankce za nezajištění rovnosti

Za poskytnutý státní příspěvek počítá stát, podle zákona ze 6. června 2000, s velmi přísnými sankcemi v případě nedodržení zásady rovnosti mužů a žen na kandidátních listinách : trestní a finanční sankce, jakož i velice handicapující zákaz kandidatury (podle posledních údajů byly za nedodržení paritního zastoupení mužů a žen uloženy pokuty v celkové výši 7 miliónů eur, tj. 10 % celkové státní pomoci).

Administrativní svoboda stran

Politická strana nemusí přijmout každoroční státní pomoc a nechat si vnutit zákonem stanovené podmínky. Podle článku 4 Ústavy, se politické strany „spravují svobodně“.

Státní komise pro volební účetnictví a financování stran (CNCCFP)

Komise vznikla 15. ledna 1990 na základě zákona o omezení volebních nákladů a o zprůhlednění financování politické činnosti. Komise má statut nezávislého správního orgánu. Má dvě hlavní poslání : jednak kontrolu volebního účetnictví kandidátů volených v přímé volbě a stanovení paušální platby státu, jednak kontrolovat, že strany dodržují zákonná pravidla financování. Zajišťuje také zveřejňování účetnictví kandidátů a politických stran.

Komise se skládá z devíti členů jmenovaných na pět let a během této doby neodvolatelných. Jejich mandát může být obnoven na základě nařízení předsedy vlády. Tři členové jsou voleni na návrh předsedy Státní rady, tři další na návrh předsedy Kasačního soudu a tři navrhuje předseda Účetního dvora. Tito zvolí ze svého středu předsedu, jenž jmenuje jednoho místopředsedu. Na svém zasedání 11. května 2010 členové zvolili předsedou komise Françoise LOGEROTA.

Aktualizace: leden 2012

Publikace 2008 účetnictví politických stran

Více o Národní komisi pro volební účetnictví a financování stran

Zdroje: http://www.cnccfp.fr

Dernière modification : 08/11/2013

Haut de page