Velvyslancův projev při prezentaci konference COP21 českému tisku a nevládním organizacím (29. Dubna 2015) [fr]

Vážené dámy a pánové,

Jsem rád, že jste přijali naše pozvání a že vás mohu přivítat na Francouzském velvyslanectví. Pozvali jsme vás, abychom vám představili mezinárodní klimatickou konferenci COP21, kterou bude Francie hostit v Paříži koncem tohoto roku, konkrétně od 30. listopadu do 11. prosince. Vítám mezi námi jak zástupce nevládních organizací působících v oblasti životního prostředí, tak také novináře. Naším cílem je přiblížit vaším prostřednictvím široké veřejnosti význam a podstatu těchto jednání. Pařížská konference se totiž netýká jen jednotlivých států, ale celé občanské společnosti.

Jako hostitelská země se Francie snaží vytvořit ty nejlepší podmínky pro dosažení dohody na závěr tohoto roku. V její prospěch se plně angažují jak francouzští představitelé, jmenovitě prezident François Hollande a ministr zahraničních věcí Laurent Fabius, který bude konferenci předsedat, tak celá francouzská diplomatická síť včetně našeho velvyslanectví.

Nejprve bych vám rád sdělil pár obecných informací a potom vám pustíme powerpointovou prezentaci. Rádi vám zodpovíme vaše případné otázky a také vám poskytneme informační materiály.

První otázka, kterou si můžeme položit, zní: proč musíme jednat?

Nejnovější zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu IPCC jsou jednoznačné. Zaprvé, změna klimatu nabývá nebývalých rozměrů a zadruhé, vliv člověka na ni je nezpochybnitelný. Statistické údaje hovoří jasně.

Jaké jsou důsledky globálního oteplování? Všeobecně známé je tání ledovců, stoupání hladiny moří nebo acidifikace oceánů. Změna klimatu přináší vážná rizika pro biodiverzitu, ale především pro samu budoucnost člověka. Ohrožuje zemědělství a potravinovou bezpečnost ve světě, zejména v nejchudších zemích. To s sebou nese nebezpečí významných migračních vln, nebo dokonce ozbrojených konfliktů. Jedním slovem, změna klimatu není jen abstraktním pojmem. Je to skutečnost, která se už dnes dotýká řady zemí trpících suchem nebo stále častějšími extrémními klimatickými jevy, jako jsme tomu nedávno byli svědky na Filipínách nebo na Maledivách.

Závěry nejnovější zprávy IPCC jsou jednoznačné: Pokud budou emise skleníkových plynů narůstat stávajícím tempem, průměrná teplota se může do roku dva tisíce sto zvýšit ne o dva nebo o tři, ale o celých pět stupňů Celsia. Čísla však mohou být někdy zavádějící: je potřeba připomenout, že od doby ledové nás dělí oteplení v průměru o pouhých šest stupňů Celsia.

Pokud zůstaneme nečinní, zanecháme našim dětem nebezpečný a nestabilní svět, ve kterém se jim bude velmi těžko žít.

Ale ještě není pozdě, ještě můžeme bojovat proti hlavní příčině změny klimatu, kterou jsou emise oxidu uhličitého. Proto je jedním z hlavních doporučení IPCC zásadní snížení emisí a zároveň trojnásobné až čtyřnásobné navýšení podílu nízkouhlíkových energií, ať už z obnovitelných nebo jaderných zdrojů podle volby jednotlivých zemí. Zdravotní důsledky používání fosilních zdrojů jsou stále jasnější. Musíme proto využít technologického pokroku a inovací k rozvoji nízkouhlíkových zdrojů energie, které mohou být příležitostí také pro nový ekonomický model, kde ekologické a ekonomické zájmy budou v souladu.

Mnoho zemí už se touto cestou vydalo. Velcí producenti emisí, ale i menší země dnes vidí v nízkouhlíkové ekonomice alternativu a povědomí o nezbytnosti jednat je stále silnější všude ve světě. Například Čína vzala na vědomí klimatickou výzvu a stanovila si za svůj explicitní dlouhodobý cíl vytvoření „ekologické společnosti“. Akční plán prezidenta Obamy vyslal významný signál lokálním a soukromým hráčům ve Spojených státech. Spojené státy a Čína si zároveň vytyčily společné cíle pro omezení emisí, což je ze strany těchto dvou významných světových hráčů povzbuzující signál. Také Brazílie je na dobré cestě dosáhnout svého cíle omezit odlesňování o 80 % mezi lety 2005 a 2020. Island, Kostarika a malé, zranitelné ostrovy jako Maledivy se zavázaly dosáhnout uhlíkové neutrality. Ke snížení emisí skleníkových plynů už se zavázala celkem stovka zemí, čímž dávají konferenci COP21 šanci na úspěch.

Čeho tedy chceme v Paříži dosáhnout? Univerzální dohody, která vytvoří rámec a nástroje pro to, abychom mohli začít jednat společně, lépe a rychleji. Měla by také prostřednictvím Zeleného klimatického fondu pomoci rozvojovým zemím s adaptací a přechodem na udržitelný rozvoj.

Cílem Paříže 2015 je právně závazná dohoda, která z dlouhodobého hlediska umožní udržet oteplování pod maximální hranicí dvou stupňů Celsia. Přínosná bude, pokud vytvoří pravidla a mechanismy, které zaručí transparentnost jejího provádění. Každá země navrhne opatření proveditelná a spravedlivá na národní úrovni. Nejsilnější závazky by si měly stanovit průmyslové země.

Konference by měla být příležitostí k představení iniciativ a uzavření partnerství mezi nejrůznějšími aktéry: územněsprávními celky, podniky, nevládními organizacemi a investičními fondy. Tyto iniciativy potvrdí, že boj proti změně klimatu už má své první konkrétní kroky.

Francie jako hostitelská země chce přijmout vlastní konkrétní závazky. Francouzský zákon o energetické transformaci, který se v současné době dokončuje v parlamentu, stanovuje ambiciózní závazky v oblasti spotřeby energie, diversifikace energetického mixu, dopravy, nakládání s odpady nebo energetické účinnosti. Klade si také za cíl snížit emise do roku 2050 na čtvrtinu.

Evropa jako celek musí být i nadále v čele boje proti změně klimatu. Hospodářský růst v Evropě nesmí vést ke zvýšení emisí skleníkových plynů. Proto také Evropská unie loni v říjnu schválila nejnovější energeticko-klimatický balíček a v březnu se zavázala ke snížení emisí o 40 % do roku 2030 oproti roku 1990. Součástí její strategie jsou také nejnovější opatření směřující k vytvoření „energetické unie“. Evropa jako průmyslová a hospodářská, ale také vědecká velmoc musí být lídrem v oblasti ochrany životního prostředí
Každé politické setkání a každé zasedání G7 nebo G20, na kterém se setkávají největší světové ekonomiky, jsou také příležitostí k jednání o klimatu.

Boj proti změně klimatu je bohužel příliš často vnímán jen jako omezení – omezení hospodářského růstu, omezení energetické politiky, nebo dokonce omezení národní suverenity. S takovým přístupem riskujeme, že si státy a národy řeknou: ano, je třeba něco dělat, ale nemusíme to dělat my. My chceme naopak zdůraznit, že se jedná především o velikou příležitost.

Je to politická příležitost: v Paříži chceme vytvořit „alianci pro klima“, která sjednotí jak státy, tak ekonomické aktéry. Není možné reagovat na klimatickou výzvu, aniž bychom zároveň řešili otázku rozvoje a boje proti chudobě. Těžko žádat po těch, kteří nejsou za změnu klimatu odpovědní, aby upustili od boje proti chudobě a soustředili se na ochranu planety.

Je to také ekonomická příležitost: přechod k nízkouhlíkové ekonomice a společnosti je příležitostí pro rozvoj nových technologií a vytváření pracovních míst. Tak jako fosilní energie umožnily rozvoj našich ekonomik v rámci průmyslové revoluce, tak i zelené technologie, stejně jako digitální ekonomika, v budoucnu zajistí nový růst a rozvoj. Proto se také francouzský energetický zákon nazývá „energetická transformace pro zelený růst“.

Je to také příležitost pro zvýšení energetické účinnosti, která je jedním z nejlepších způsobů, jak omezit emise skleníkových plynů. Je to také způsob, jak snížit náklady na energie pro stát i jednotlivce.

Je to rovněž příležitost pro ochranu zdraví občanů: zásadní opatření pro dlouhodobé snižování emisí skleníkových plynů přinesou již za krátkou dobu příznivé důsledky pro kvalitu ovzduší a zdraví obyvatel.

Překonat naši závislost na oxidu uhličitém bude tudíž přínosné ve všech směrech. Odborníci každým dnem přicházejí s novými řešeními ve všech oblastech lidské činnosti a je naší povinností je v tom podporovat.

Pokud jde o Francouzské velvyslanectví v Praze, jsme vám až do konce roku k dispozici pro sdílení informací o průběhu jednání. Za tímto účelem spolu s Poslaneckou sněmovnou uspořádáme 5. června konferenci o COP21 za hojné účasti francouzských a českých politických představitelů, vědců a podnikatelů. 30. října se pak na Vysoké škole ekonomické bude konat konference na téma „hospodářství a klima“. Klimatu a konference COP21 se dotkne také druhý ročník Francouzského týdne na přelomu května a června, kdy Francouzský institut na toto téma uspořádá výstavu a bude promítat tematické filmy. Velvyslanectví využije všech prostředků včetně našich webových stránek a podpoří české partnery, aby se zapojili do boje na ochranu klimatu a sdíleli svá řešení.

Klima je nedílnou součástí naší planety. Jak řekl jeden francouzský odborník, otázka klimatu se stala „nejdůležitější humanitární otázkou, ve které je solidarita povinností“. Generální tajemník OSN Pan Ki-Mun vyjádřil to samé jinými slovy: „pro lidstvo nemáme plán B, protože nemáme planetu B“.

Děkuji vám za pozornost.

Dernière modification : 11/06/2015

Haut de page