Zpráva Rady pro jadernou politiku [fr]

Rada pro jadernou politiku

Prezident republiky svolal na středu 8. února 2012 schůzi Rady pro jadernou politiku.

Jádro bude konkurenceschopné i v prostředí zesílené bezpečnosti.

Volba jaderné energie je neoddělitelně a trvale spjatá s absolutními požadavky na jadernou bezpečnost a transparentnost.

Úřad pro jadernou bezpečnost (ASN) předal 3. ledna své první závěry z auditu vyžádaného předsedou vlády, jehož cílem bylo poučit se z havárie elektrárny ve Fukušimě. Rada vzala na vědomí, že podle ASN všechna auditovaná francouzská jaderná zařízení vykazují dostatečnou úroveň bezpečnosti, aby mohla být i nadále využívána. ASN počítá s tím, že do konce prvního čtvrtletí vydá první nařízení, jež umožní zesílit odolnost zařízení vůči extrémním situacím. Ministři, pod něž spadá jaderná bezpečnost, podají v září zprávu o uvedení nařízení ASN do praxe.

Uveřejnění obecných pravidel pro základní jaderná zařízení v dnešním vydání Sbírky zákonů je významným příspěvkem ke zlepšení bezpečnosti. Umožňuje aktualizaci platných nařízení a současné zapracování prvních poznatků z Fukušimy.

V zájmu zvýšení našeho úsilí v oblasti bezpečnosti se bude výzkum a vývoj odvíjet po dvou osách :

-  Francouzská agentura pro výzkum (ANR) dnes vyhlásila výběrové řízení na návrhy výzkumu v oblasti jaderné bezpečnosti, na něž uvolnila 50 milionů eur;
-  Komisariát pro atomovou energii (CEA), Electricité de France (EdF) a AREVA vytvoří výzkumný ústav, který bude koordinovat práce na současných funkčních reaktorech ve Francii, i na jejich palivu.

31. ledna předal Účetní dvůr předsedovi vlády svou zprávu o nákladech jaderného průmyslu. Na základě této zprávy Rada učinila následující závěry :

-  francouzská jaderná energetika nemá skryté náklady;
-  určité pochybnosti přetrvávají, pokud jde o některé dlouhodobé výdaje, ale ty by pouze marginálně zvýšily cenu jaderné energie;
-  jádro je vedle vodních elektráren nejvíce konkurenceschopný zdroj energie. Vláda zdůrazňuje, že podíl těchto dvou zdrojů elektrické energie, jež neprodukují CO2, je možné dále rozšiřovat;
-  realizace významného investičního programu na prodloužení životnosti reaktorů a plynulé zlepšování jejich bezpečnosti v letech 2010-2025 nijak nezpochybňuje konkurenceschopnost jaderné energie.

Rada žádá vládu, aby začala realizovat doporučení Účetního dvora. Přesněji řečeno :

-  vláda přistoupí k aktualizaci odhadů nákladů jaderného průmyslu, a to v souvislosti s víceletým plánováním investic;
-  ministerstvo energetiky bude pokračovat v auditech odhadů nákladů za rušení jaderných elektráren;
-  do konce roku 2012 budou dokončeny také práce na stanovení odhadní ceny skladování odpadů;
-  pokud jde o civilní odpovědnost za jaderná zařízení v případě nehody, vláda předloží příští měsíc na svém zasedání návrh zákona, který zvýší stropy na odškodnění v případě havárie, a to ještě před vstupem v platnost mezinárodní úmluvy v této oblasti.

Rada vzala na vědomí syntézu zprávy komise „Energetika 2050“, ustavené ministrem pro energetiku, jež má analyzovat důsledky dlouhodobých scénářů vývoje energetiky.
Rada pro jadernou politiku :

-  potvrzuje, že je třeba pokračovat v procesu, jenž by vedl k uzákonění doby funkčnosti jaderných elektráren na více nežli stanovených 40 let;
-  potvrzuje pokračování projektu EPR v Penly, jenž v souvislosti s rozvojem energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů umožní zachovat si prostor pro přijímání rozhodnutí týkajících se bezpečnosti elektráren a současně bezproblémového zásobování naší země elektřinou;
-  žádá, aby bylo možné doplnit desetiletý plán investic do výroby elektřiny; ministr energetiky byl vyzván, aby příští plán pokrýval období až do roku 2030. Toto nové datum umožní jasně ukázat důsledky a možnosti prodloužení životnosti elektráren nad 40 let.

6. ledna 2012 podepsala EDF s ministerstvem vnitra bezpečnostní akční plán jaderných elektráren, který se připravuje již několik měsíců. Předseda vlády ostatně 16. prosince 2011 požádal dotčená ministerstva, aby připravila bezpečnostní audit jaderných zařízení, která v roce 2011 prošla doplňkovým testem bezpečnosti. Audit koordinuje generální sekretariát obrany a národní bezpečnosti (SGDSN) a má být dokončen do 30. června 2012.

Tuto volbu potvrdila valná většina zemí, které se chtějí opírat o jadernou energetiku.

16 zemí EU potvrdilo, že se přiklánějí k jaderné energii. Tato má tak své místo v evropském energetickém mixu. Rychle se rozvíjející země se rovněž rozhodly pokračovat ve svém jaderném programu.

Francie bude i nadále prosazovat nejvyšší standardy jaderné bezpečnosti, a to jak po stránce technologické, tak organizační a lidské. Francouzské návrhy na vytvoření rychlého mezinárodního intervenčního mechanismu a mezinárodní sítě školicích středisek pro zvládání krizových situací jsou dnes prioritami mezinárodního společenství, zejména pak na úrovni G8, Evropské unie a MAAE.

Francouzský průmysl se mobilizuje k rozvoji francouzského jaderného parku. Mezinárodní perspektivy:

EDF a AREVA dokončily dohodu o reaktorech třetí generace o kapacitě 1000 MW a dohodu o dlouhodobém zásobování EDF uranem tak, aby bylo zajištěno plynulé zásobování a konkurenceschopnost francouzského jaderného parku. Poté co byla v červenci 2011 podepsána technická a obchodní dohoda o další optimalizaci EPR, o zlepšení fungování a využívání stávajícího jaderného parku, jakož i řízení palivového cyklu, EDF a AREVA dosáhly plného strategického a operačního partnerství.

Francouzská nabídka byla rozšířena v oblasti reaktorů třetí generace střední kapacity, a to díky příznivému postoji ASN, pokud jde o bezpečnost reaktoru ATMEA. Kromě toho ministr pro energetiku a generální správce Komisariátu pro jadernou energii navštíví Čínu, aby tam upřesnili podmínky partnerství v oblasti středněkapacitních reaktorů, které se bude opírat o trojstrannou dohodu mezi EDF, AREVOU a China Guangdong Nuclear Power Company.

Ministr energetiky svolal dvě zasedání Strategického výboru pro jaderný průmysl. Uvnitř výboru byla vytvořena specifická skupina „Podmínky pro vyhledávání subdodavatelů“, jejímž cílem je vytvoření společného základu pro všechny provozovatele, pokud jde o zadávací podmínky, které zakomponují do svých výběrových řízení, a navržení příslušných nařízení. První návrhy by měly být připraveny v létě 2012.

Průmyslové podniky tohoto sektoru a Strategický investiční fond (FSI) zřídí investiční fond, který bude disponovat 150 miliony, určenými dodavatelům a subdodavatelům jaderného průmyslu.

Dernière modification : 29/02/2012

Haut de page